Analys & forskning

Utvärdering och följeforskning

Vi analyserar hur olika verksamheter arbetar med mänskliga rättigheter. Vi har de senaste åren genomfört mer än 50 stora utvärderingsuppdrag, 30 uppdrag för EU-kommissionens byrå för mänskliga rättigheter samt ett flertal beställda forskningsuppdrag.

Vi lägger tydlig vikt och fokus på lärande som kontinuerligt förs tillbaka till alla involverade och ansvariga. Både utvärdering och följeforskning är kraftfulla verktyg för att styra insatser mot uppställda mål. Vi mäter både direkt måluppfyllelse och långsiktiga effekter. Detta genom att undersöka vilka insatser som har varit lyckosamma, vilka lärdomar som kan spridas vidare, hur insatser kan utvecklas och förbättras osv. Vi fokuserar alltid på slutanvändaren och hjälper våra kunder att möta och arbeta utifrån alla individers rättigheter, behov och förutsättningar.

I alla våra uppdrag är den lärande aspekten central och det betyder att det sker en organiserad lärprocess löpande. I lärandet involveras användare, deltagare, projektledare, projektägare, finansiärer m.fl., vilket gör att lärandet sker både på en individuell och en organisatorisk nivå. Vi tror att en insats kan bli mer strategisk, långsiktig och systematisk om en utvärdering kan användas för att analysera och kritiskt reflektera över både mål och medel och att detta sker parallellt med genomförandet av insatsen.

En av våra centrala roller som utvärderare är att kritiskt analysera hur man arbetar mot sina mål med hjälp av bland annat uppföljning och indikatorsystem. Att vara utvärderare ställer höga krav på professionalitet, eftersom arbetet ska ske både nära ledningen och operativt ansvariga vilket kräver både distans och närhet för att kunna erbjuda återkoppling/rekommendationer baserat på insamlad data. Vi är bollplank och analytiskt stöd när det gäller strategiska frågor och utmaningar som projektledare/ansvariga möter. Vår roll som utvärderare är att vara rådgivare och vara pådrivande när det gäller måluppfyllelsen. Våra insatser ska användas för ett fortsatt lärande och utveckling av projektet tillsammans med ledningen och andra berörda parter.

Emerga har ramavtal kring utvärderings- och analystjänster med Skolverket, Västra Götalands regionen och Strängnäs kommun. Vi är underlevernatör till Contextio Etnographic inom ESF-ramavtal för utvärderingstjänster och inom Eworks ramavtal i Göteborgs Stad.

Forskning

Emerga har de senaste två åren genomfört två forksningsstudier i samarbete med Rädda Barnen. Syftet med den första studien (Mellan flykt och framtid) var att undersöka hur ensamkommande unga har upplevt sin första tid i Sverige och syftet med den andra studien var att undersöka hur familjer med barn har upplevt sin första tid i Sverige. Båda studierna utgör ett viktigt underlag för att få en inblick i Sveriges mottagande av nyanlända under åren 2015 och 2016. Studierna har utformats och genomförts tillsammans med ungdomarna, för att i största möjliga mån skapa delaktighet och inkludering samt ge en stark röst åt rättighetsbärarna. Båda studierna används idag som diskussions- och kunskapsunderlag för de som på olika sätt möter nyanlända ungdomar och familjer.

Emerga har även genomfört två forskningsstudier på uppdrag av EU: s byrå för grundläggande rättigheter i syfte att kartlägga mottagandet av nyanlända i Sverige under 2015 och 2016.