Uppdrag

Här presenterar vi ett urval av de uppdrag och kunder vi arbetat med under åren.


Göteborgs Stad har upphandlat Emerga för kompetensutvecklingsinsatser i mänskliga rättigheter, normperspektiv och intersektionalitet under hösten 2017. Utbildningen syftar till att ge verktyg och metoder för ett normmedvetet och processinriktat arbetssätt, med utgångspunkt från deltagarnas befintliga uppdrag, egna erfarenheter och verksamhetsområden. Deltagarna kommer från flera olika förvaltningsområden och arbetar både inom […]

Mänskliga rättigheter, normperspektiv och intersektionalitet i Göteborgs Stad


På uppdrag av Myndigheten för delaktighet arbetar Emerga under 2017 gemensamt med privata företag för att utveckla konkreta verksamhetsstöd och verktyg för tillgängliga arbetsplatser och tillgänglig rekrytering. Verktygen ska tydliggöra hur företagen kan arbeta med dessa frågor samt aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Det ska även i ett större […]

Emerga utvecklar verksamhetsstöd för tillgängliga arbetsplatser och tillgänglig rekrytering i ...


Emerga har fått i uppdrag att utvärdera Länsstyrelsen i Västra Götalands handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet. Emerga ser huvudsyftet med uppdraget att utvärdera hur väl handlingsplanen har implementerats inom olika enheter på Länsstyrelsen och utifrån det kunna skräddarsy den nya handlingsplanen för att den i större utsträckning […]

Handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet för Länsstyrelsen i Västra Götaland  Emerga har sedan tidigare uppdraget att för Mölndals stad genomföra en omfattande utbildnings- och processtödinsats inom ramen för projektet FRAMM (för arbete och mångfald i Mölndal) under tidsperioden augusti 2016 – juni 2018. Projektet FRAMM har två syften. Det ena är att öka kompetensen om mänskliga rättigheter hos samtliga 230 chefer […]

Handledning inom projektet FRAMM i Mölndals stad


Emerga har anlitats för att stödja Skolverket i sin planering av verksamheten inom regeringsuppdraget (Ku2016/01673/DISK) om insatser för att öka kunskapen i skolan om nationella minoriteter med fokus på den nationella minoriteten romer. Med hjälp av vägledning och workshop i verksamhetslogik samt framtagande av den visuella verksamhetslogiken har Emerga stöttat Skolverket […]

Verksamhetslogik till Skolverkets uppdrag för romsk inkludering


  I tisdags var Maria, Hanna och Cornelia med på uppstarten av Ifous nysatsning på inkluderande lärmiljöer. Det övergripande syftet med FoU-programmet inkluderande lärmiljöer är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i […]

Utvärdering av Ifous FoU-program inkluderande lärmiljöerEmerga har under 2017 fått i uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) att hjälpa dem med att genomföra runt 40 uppföljningstillfällen av deras hbtq-diplomering under året. KSH är en utvecklingsenhet inom Västra Götalandsregionen som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga HIV, sexuellt överförda infektioner (STI) och hepatiter. Hbtq-diplomeringen är […]

Emerga bistår Kunskapscentrum för sexuell hälsa med uppföljning av hbtq-diplomeringen ...


I januari presenterade Emerga vår förstudie för Myndigheten för delaktighet (MFD). Emerga fick i uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) att genomföra en förstudie om hur företag av olika storlek arbetar med/utvecklar sitt arbete med funktionsnedsättningsfrågor inom tre områden: 1) inom HR/personal; 2) inom utveckling/vidareutveckling av varor och tjänster; 3) i […]

Företag och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Vi på Emerga Research & Consulting har fått i uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) att genomföra en förstudie om hur företag av olika storlek arbetar med/utvecklar sitt arbete med funktionsnedsättningsfrågor inom tre områden: 1) inom HR/personal; 2) inom utveckling/vidareutveckling av varor och tjänster; 3) i relation till det omgivande […]

Förstudie för Myndigheten för delaktighet