Mänskliga rättigheter i praktiken

Elisabeth Abiri

Elisabeth Abiri, fil.dr. Sedan 2012 senior advisor på Emerga. Abiri är den i särklass mest erfarna och eftersökta människorättskonsulten i Sverige. Hon arbetade under knappa 20 år på Göteborgs universitet där hon initierade, utvecklade och ledde Sveriges första tvärvetenskapliga masterprogram i mänskliga rättigheter. Det är idag den mest sökta masterutbildningen på Göteborgs universitet. Samtidigt initierade hon också ett EU-stött konsortium bestående av tre universitet (Sverige, Norge och Storbritannien) som tillsammans utvecklade och genomförde en internationell masterutbildning i Human Rights Practice som dragit till sig studenter från mer än 40 länder över hela världen. Abiri blev 2006 utsedd av regeringen att bli ordförande i den nybildade Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige som under åren 2006 – 2010 hade i uppdrag att undersöka vilket stöd kommuner, landsting och statliga myndigheter behövde för att kunna leva upp till sitt ansvar för de mänskliga rättigheterna. Slutbetänkandet överlämnades till regeringen i oktober 2010. Under denna period författade också Abiri en kommunal handbok för arbetet med mänskliga rättigheter som gavs ut av Fritzes 2008.

2011 rekryterades Abiri för som människorättsstrateg till den nyetablerade Kommittén för rättighetsfrågor som ligger direkt under Regionsfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Denna kommittés uppdrag är bl.a. att vara stödjande och pådrivande och ta nödvändiga initiativ i arbetet med att skapa förutsättningar för att i regionens verksamheter förverkliga de mänskliga rättigheterna b) stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter c) lyfta fram fördelarna för den enskilda människan och organisationen med ett rättighetsbaserat arbetssätt samt särskilt uppmärksamma de mänskliga rättigheterna som förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling d) verka för uppmärksamhet på särskilt utsatta grupper e) följa upp hur barns rättigheter beaktas i regionens verksamhet f) vara pådrivande i arbetet för att förhindra diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Eftersom Abiri hade varit rådgivande i framtagandet av detta uppdraget var det också tydligt för kommittén och kansliet att hennes unika kompetens behövdes i utvecklingen av deras arbete. Abiri arbetade därför för kommittén och kansliet på halvtid under två år.

Under åren på Emerga har Abiri blivit direktrekryterad till uppdrag om implementering av mänskliga rättigheter lokalt av Europarådets Congress for Local and Regional Authorities, som rådgivare till rapportören för EU:s Committee of Regions yttrande om ”The future EU policies in Justice and Home Affairs”, som rådgivare till Georgiens regering i deras framtagande av en sjuårig nationell strategi för mänskliga rättigheter samt en första tvåårig handlingsplan. Under 2015 arbetar Abiri med Nepals National Human Rights Commission som stöd i deras framtagande av en sexårig strategi samt en implementeringsplan för de mer organisatoriska delarna av arbetet. Förutom dessa uppdrag har Abiri bl.a. arbetat med en kartläggning av kommuner, landstings och regioners arbete med mänskliga rättigheter på uppdrag av SKL, analyserat SOM-undersökningarnas frågor och datainsamling i relation till mänskliga rättigheter och arbetat med människorättsindikatorer för Region Halland och Västra Götalandsregionen. Vidare deltar Abiri regelbundet som talare, föreläsare och workshopsledare på såväl internationella, nationella och lokala arrangemang.