Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga samarbetar med Rädda Barnen

rblogo

Emerga_Logo_färgspac

 

Emerga har sedan sommaren 2016 ett samarbete med Rädda Barnen i en pilotsudie om ensamkommande barns upplevelse av sin första tid i Sverige. Bakgrunden är att hösten 2015 fick Emerga i uppdrag av EU: s byrå för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) att månatligen rapportera om migrationssituationen i Sverige, genom vilket vi kunde se att det finns glesa maskor i det skyddsnät som ska säkerställa barnens rättigheter. Det ovanligt höga antalet asylsökande barn och ungdomar som kom hit under hösten och vintern 2015 ställer högre krav på samordning mellan nivåer och sektorer än tidigare så att barnens mänskliga rättigheter upprätthålls i alla lägen. Sverige står i begrepp att inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) i den svenska lagen så att landets juridiska åtaganden i relation till konventionen blir synligare.

I Barnkonventionen understryks:

  • att alla barn och ungdomar har samma rättigheter och lika värde (art. 2);
  • att barnets bästa alltid ska komma i första rummet (art. 3);
  • att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör honom/henne (art. 12);
  • att barnet har rätt att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som han/hon väljer (art. 13); samt
  • att flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp vare sig om han/hon kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan vårdnadshavare (art. 22).

Det Emerga noterade var att alla talade om barnen, men ingen talade med dem. Barnen hade ingen egen röst. Därför bestämde vi oss för att ta kontakt med Rädda Barnen och starta upp ett samarbete kring en studie där barnens röst skulle få höras och där barnen själva var delaktiga i att forma studiens innehåll. Med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter skulle vi följa ett antal ensamkommande barns asylprocess och första tid i Sverige under 12 månaders tid, något som visade sig även bli deras avslag- och avvisningsprocess.

Vi vill flytta fokus från asylsökande barn och ungdomar som forskningsområde till asylsökande barn och ungdomar som aktiva deltagare i en gemensam lärprocess. Barnen i vår studie är med och bestämmer vilka aktiviteter som ska genomföras och vad de vill berätta om, samt hur de vill göra detta – dvs. vilken metod som ska användas i datainsamlingen. De deltar i studiens utformning och presentation.

Pilotstudien genomfördes mellan juni – september 2016 och nu fortsätter arbetet fram till sommaren 2017.