Mänskliga rättigheter i praktiken

Följeforskning i syfte att stärka respekten för mänskliga rättigheter

Lärande följeforskning för minoriteters rättigheter
Uppdragsgivaren är en offentlig myndighet med ett historiskt regeringsuppdrag att arbeta för att stärka den romska minoritetens möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Uppdrag
Detta regeringsuppdrag har vi på Emerga följeforskat under två år i samarbete med ett Raoul Wallenberg institutet. Uppdraget består i att följa, analysera, stötta och ge rekommendationer till de olika kommuner som ingår i uppdraget samt till Länsstyrelsen i sin roll som projektsamordnare. Arbetet i kommunerna ska vara nyskapande och resultatet av arbetet kommer också att spridas till andra kommuner. Uppdraget ska fokusera på de mänskliga rättigheterna.

Tillvägagångssätt
Vi har under arbetet dels använts oss av traditionella utvärderingsmetoder såsom intervjustudier, deltagande observation och fokusgrupper. Grundtanken hos Emerga i genomförandet av uppdraget har varit att skapa en relation till uppdragsgivaren av karaktären kritisk vän vars uppdrag är att stödja, vägleda, uppmuntra och granska att målen för projektet uppnås och att de grundläggande principerna i uppdraget uppfylls. Uppdragets mål och utformning har ställt höga krav på utformning, flexibilitet och självständighet hos följeforskarna.

Lärdomar
Vi för ett kontinuerliga arbete för att rättighetsperspektivet, som utgör grunden i regeringsuppdraget, ska integreras mer systematiskt och med större kunskap i uppdragets alla delar och i förhållande till de deltagande kommunerna. Emerga bistår med teoretisk kunskap och praktiska verktyg samt ett kontinuerligt stöd för alla involverande partner. Emerga har sitt arbete bidragit att skapa en större projektlogik genom hela kedjan.