Mänskliga rättigheter i praktiken

Handledning inom projektet FRAMM i Mölndals stad

 

Emerga har sedan tidigare uppdraget att för Mölndals stad genomföra en omfattande utbildnings- och processtödinsats inom ramen för projektet FRAMM (för arbete och mångfald i Mölndal) under tidsperioden augusti 2016 – juni 2018. Projektet FRAMM har två syften. Det ena är att öka kompetensen om mänskliga rättigheter hos samtliga 230 chefer och 90 nyckelpersoner och det andra är att genom handledning identifiera utvecklingsområden som varje verksamhet fokusera på i sitt arbete med att integrera mänskliga rättigheter i hela verksamheten, Emerga startade handledningsuppdraget i början av 2017. Lejla, Elisabeth och Maria handleder samtliga stadens chefer i deras arbete för att stärka mänskliga rättigheter i Mölndal.

 

Vad går själva handledningen ut på?

Maria: Emerga planerar, genomför och dokumenterar totalt fyra handledningstillfällen för samtliga chefer i Mölndals stad. Handledningen fokuserar på en förvaltning per gång. Det är chefer från stadens alla områden så som tekniska förvaltningen, skolförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Vår uppgift är att ge stöd och inspirationsom underlättar chefernas arbete för mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet.

Elisabeth: Med avstamp i utbildningen så stöttar vi cheferna i processen att stärka sitt arbete för mänskliga rättigheter samt tydliggöra vilket ansvar de har för att respektera, skydda, uppfylla, granska och främja Mölndals invånares mänskliga rättigheter och minska diskriminering och otillgänglighet.

 

Hur omfattande är uppdraget?

Lejla: Vi handleder chefer från alla förvaltningar i Mölndals stad. Storleken på förvaltningarna varierar, från vård- och omsorgsförvaltningens 50 chefer till miljöförvaltningen som har en chef. Handledningen genomförs i chefsgrupper. Vi har fyra handledningstillfällen under året med varje förvaltning, vilket innebär en hel del handledningstillfällen totalt.

 

Hur går det till i praktiken?

Lejla: Till att börja med genomförde vi en kartläggning av varje förvaltning genom intervju med förvaltningschefen och genomläsning av dokumentation för att på så sätt skapa en förståelse av uppdrag och organisationen av arbetet inom olika verksamheter. Vi kunde då tillsammans med förvaltningschefen få klart för oss vilka hinder och möjligheter som redan har identifierats samt hur chefen i fråga uppfattade det övergripande målet med projektet för sitt förvaltningsområde.

Maria: Sedan utformade vi processtödet/handledningen för varje förvaltning.Först identifierade vi kopplingar mellan förvaltningens olika verksamheter och mänskliga rättigheter utifrån olika styrdokument. Cheferna får själva identifiera vilka områden som de särskilt vill fokusera på. , t.ex. styrdokument, arbetssätt och metoder,utvärdering eller uppföljning. Vi identifierar eller utvecklar relevanta verktyg som cheferna kan ha nytta av i arbetet, t.ex. rättighetsorganisationsanalys, målgruppsanalys eller styr- och ledningsanalys.

Lejla: Vi finns även med mellan handledningstillfällena via vår helpdeskfunktion, som ger cheferna möjlighet att bolla idéer och ställa frågor under gång Tanken är att de första två tillfällena per förvaltning genomförs före sommaren.

 

Vad händer sen?

Elisabeth:  Efter de två första handledningstillfällena har vi uppsamling i slutet av juni där vi gör en genomgång och analys av handledningen så långt med fokus på vadcheferna har arbetat med under våren. Vi stämmer också av med FRAMM:s styrgrupp.

Lejla: Sedan har vi handledningstillfälle 3 och 4 under hösten 2017, där vi tar fram lärdomar och framgångsfaktorer och paketerar dem inför tredje tillfället. I det fjärde tillfället koncentrar vi oss på hur mänskliga rättigheter kan leva kvar i varje enskild verksamhet både som en styrnings- och ledningsfråga och som en praktisk verksamhetsnära fråga för varje enskild medarbetare. Hur kan chefernas arbete integreras i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser?