Mänskliga rättigheter i praktiken

Kartläggning och processtöd till Forum för levande historia

Forum för levande historia (FLH) har fått ett regeringsuppdrag att utvidga sin utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och idag. Utvidgningen består dels i att genomföra utbildningsinsatser om rasism mot samer, dels i att utvidga målgruppen för utbildningsinsatsen.
Emerga har med anledning av detta fått uppdraget att genomföra en kartläggning, en målgruppsundersökning, för FLH som ska undersöka behov och intresse av att, inom ramen för interna fortbildningar och liknande utbildningar på myndigheterna och institutionerna, fördjupa de anställdas kunskap om olika former av rasism och intolerans i historien och idag.
Kartläggningen utgår ifrån människorättskonventionerna och tidigare relevanta rapporter/studier som tagits fram, samlar in synpunkter från relevanta myndigheter samt existerande utbildningar och former för erfarenhetsutbyte – och analyserar behovet och intresset av utbildning inom rasism och intolerans. Vårt mål är att med avstamp i kartläggningen kunna förse FLH med en inventering av befintliga insatser, nya/ andra behov och intressen samt konkreta förslag på hur dessa kan mötas från myndighetens sida. FLH ska med stöd av Emerga kunna identifiera kriterier för utval av organisationer, sätta ramarna för intressentdialog och dokumentera och analysera utfallet av dialogen.
Uppdraget pågår mellan oktober 2016 och februari 2017.