Mänskliga rättigheter i praktiken

Länsstyrelsen i Stockholm Advisory Board

I oktober 2015 kontrakterades Emerga Research and Consulting för att på uppdrag

av Länsstyrelsen i Stockholms län genomföra en utvärdering av arbetet med Advisory

Board, ett projekt riktat till ensamkommande flyktingungdomar där kommuner i

samarbete med företag anordnar praktikplatser. Uppdragsbeskrivningen var att se

huruvida projektet varit till nytta för ungdomarna och företagen samt att identifiera

framgångsfaktorer. Genom att samla in material från intervjuer, fokusgrupper och

dokumentstudier har Emerga kunnat peka på hur responsen för projektet till största

del varit positivt men att en vidare utveckling av mentorskap och

deltagandeprocesser skulle stärka det rättighetsbaserade arbetet. För företagen har

deltagandet främst handlat om att ”hjälpa till” snarare än att stärka den interna

kompetensen. Ungdomarna har som beskrivet till stor del varit nöjda med projektet

och lyft hur de genom deltagandet stärkt sina chanser att komma in på den svenska

arbetsmarknaden.