Månadsvis migrationsöversikt

På uppdrag av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) sammanställer Emerga sedan 2015 månatligen information om lagar och praxis som rör den svenska hanteringen av migration. I samtliga rapporter redogörs för aktuella bestämmelser och vilken påverkan dessa har för personer i migrations- och asylprocess. Rapporterna redogör för antalet personer som söker asyl, var dessa kommer ifrån och hur könsfördelningen ser ut. Framförallt ger rapporterna en lägesbeskrivning av hur den aktuella lagstiftningen och praxisen förhållit sig till EU:s stadga om grundläggande rättigheter. En stor del av informationen hämtas in genom intervjuer med relevanta personer på olika myndigheter och organisationer.

Varje månad samlas alltså data in om migrationen samtidigt som det skrivs en tematisk rapport. På FRA: s hemsida finns alla rapporter att hämta: https://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews 

 

Emerga fortsätter 2019 att rapportera kvartalsvis.