Mänskliga rättigheter i praktiken

Processtöd för Business Region Göteborg och Lärandets torg

Syftet med uppdraget är att erbjuda processtöd för Lärandets Torg. Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. BRG är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning samt ett mångsidigt näringsliv i regionen. Lärandets Torg är ett projekt som drivs i Hammarkullen av Business Region Göteborg AB med medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektets syfte är att skapa en ökad och långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen, andra myndigheter och arbetsgivare för att underlätta för kvinnor och män från Nordost som står långt från arbetsmarknaden att närma sig den – antingen genom utbildning, anställning, praktik eller starta eget företag.

I processtödet ingår att Emerga gör en genomlysning av projektet och dess samverksansaktiviteter och utvecklar kopplingarna till mänskliga rättigheter. Då lyfts också de faktiska insatser, metoder och analysmodeller som använts tidigare i projektet fram så att värdefull, redan upparbetad, men ej dokumenterad kunskap inte försvinner. Processtöder kan sedan byggas vidare på denna grund. Vidare erbjuder vi kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar och workshops där vi arbetar med olika metoder för att implementera ett rättighetsbaserat arbetssätt, bland annat normkritik och interkulturell dialog. I det tredje steget fördjupar vi kunskapen med ytterligare workshops där vi också arbetar konkret med case.

 

Uppdraget pågår under hela 2017.