Mänskliga rättigheter i praktiken

Publikationer

Här presenterar vi ett urval av de publikationer och rapporter som Emerga varit ansvariga för, eller delaktiga i, att ta fram. De publikationer som kommer till inom ramavtalet med EU:s byrå för grundläggande rättigheter återfinns istället under den fliken.

 2016


Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – omvärldsstudie med fokus på styrning och ledning
Som ett led i arbetet med att integrera och stärka mänskliga rättigheter i kommunala och regionala styrnings- och ledningsprocesser gav SKL i uppdrag till Emerga Research & Consulting att genomföra en omvärldsstudie.
Romsk inkludering – Pilotkommuners arbete med romsk inkludering 2012-2015

Under perioden 2013 – 2015 har Länsstyrelsen i Stockholms län engagerat Emerga Research & Consulting för att genomföra en lärande, löpande utvärdering – en så kallad följeforskning av arbetet med de fem pilotkommunerna inom ramen för strategin för romsk inkludering.

entreprenkindaEntreprenöriellt lärande i praktiken? Utvärdering av satsningen på entreprenöriellt lärande i Kinda kommun

På uppdrag av Kinda Kommuns barn- och utbildningsförvaltning har Emerga Research and Consulting genomfört en kombinerad kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Kinda kommuns satsning på entreprenöriellt lärande.

Och sen då? Myndigheters arbete för romers rättigheter och mot antiziganism 2012 – 2015

Det övergripande syftet med studien är att identifiera såväl framgångsfaktorer som brister i ett antal utvalda myndigheters arbete med att garantera romers rättigheter och bekämpa antiziganism, samt identifiera eventuella luckor i detta arbete. Utifrån denna datainsamling och analys utarbetas sedan förslag på åtgärder och metoder för att bättre garantera att svenska myndigheter tar ansvar för hela sin målgrupp, inklusive den romska gruppen, samt att de lever upp till sitt särskilda ansvar för romer som nationell minoritet.

gymnasievalraportGymnasievalet – En utvärdering av Landskronas elevers val av gymnasieprogram och gymnasieskola

Utvärderingens huvudsyfte har varit att få ökad förståelse kring faktorer som påverkar elever att läsa kvar på Landskronas gymnasium respektive söka sig bort till närliggande städer som Helsingborg, Lund och Malmö.

Utvärdering av ELIT-utbildningen – En kompetensutvecklingsinsats i entreprenöriellt lärande och IT i Huddinge Kommun

På uppdrag av Huddinge kommuns barn- och utbildningsförvaltning har Emerga Research and Consulting genomfört en kombinerad kvalitativ och kvantitativ utvärdering av den interna kompetensutvecklingsinsatsen ELIT.

Utvärdering av Advisory Board – arbetsmarknadsintegration för ensamkommande ungdomar

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har vi genomfört en utvärdering av arbetet med Advisory Board, ett projekt riktat till ensamkommande flyktingungdomar som sammanför näringsliv och kommuner i arbetet med att stödja målgruppens integration på den svenska arbetsmarknaden.

2015

indikatorersllIndikatorer för mänskliga rättigheter i Stockholm stad

Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling ansvarar för stadens strategiska arbete för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Som en del i detta arbete uppdrog de Emerga Research and Consulting att utveckla indikatorer för fyra av verksamhetsmålen under det fjärde inriktningsmålet.

vastsomVäst-SOM:s användbarhet för analyser av rättighetssituationen i Västra Götaland

Under hösten 2013 fick Emerga i uppdrag av rättighetskommitténs kansli att svara på hur Väst-SOM:s data kan analyseras för att undersöka förverkligandet av mänskliga rättigheter i Västra Götaland.

Utvärdering av kompetensutvecklingsinsats entreprenöriellt lärande i Älvsbyns kommun

Under verksamhetsåret 2013 och 2014 genomfördes en unik satsning i Älvsbyns kommun vad gäller entreprenöriellt lärande. Bakgrunden till satsningen bottnar i en nedåtgående trend vad gäller pojkars meritvärde samtidigt som utbildningsförvaltningen uppmärksammade att flickor mådde allt sämre. Älvsbyns kommun identifierade entreprenöriellt lärande som en metod att arbeta utefter för att bryta utvecklingen.

Utvärdering av verksamheten mammagrupperna

Anledningen till att Födelsehusets mammagrupper bildades var att det fanns ett lågt deltagande bland gravida nyanlända kvinnor på MVC:s mammagruppsträffar. Inom Västra Götalandsregionen och på Födelsehuset såg man att dessa kvinnor inte fick tillgång till samma information och stöd som gravida svenska kvinnor, som frekvent deltar på MVC:s mammagruppsträffar. Utvärderingen syftar till att undersöka på vilket sätt dessa mammagrupper kan bidra till att ge deltagande kvinnor rätten till bästa möjliga hälsa och vård.

mrkommunerregionerlandstingMänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting

Syftet med kartläggningen är att ge en nulägesbild av hur arbetet med mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting bedrivs, vilka hinder och möjligheter medlemmarna ser, liksom behoven av stöd och insatser.


existreAtt göra samhällsservicen tillgänglig: Slututvärdering av projekt EXSISTRE 2013 – 2014
Exsistre har haft som syfte att underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet samt förebygga att de hamnar i utanförskap. I slututvärderingen analyseras Exsistres måluppfyllelse utifrån de mål som sattes upp initialt och sedan förtydligades i projektets verksamsamhetslogik. Målen och måluppfyllelsen kopplas också till frågan om det offentligas ansvar för att respektera, skydda, uppfylla, följa upp och främja mänskliga rättigheter för alla människor.

 2014

skarmbild-24GR SYVO – Slutrapport från följeforskning av ett projekt inom GR-utbildning

Följeforskarnas uppdrag var i första hand att informera GR SYVOs projektledning om tidigare framsteg och vägleda projektet mot dess mål, och för det andra att ge resultat och rekommendationer till projektledaren för framtida arbete med liknande projekt, d.v.s. att öka samverkan mellan skola-arbetsliv med entreprenörskap i fokus.

2013 –

skarmbild-26

Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser i entreprenöriellt lärande

Skolverket har i två kursomgångar gett Emerga Consulting AB i uppdrag att
utvärdera utbildningarna i entreprenöriellt lärande. Syftet med utvärderingarna har varit
att bedöma hur deltagarna upplevt innehåll, utförande och relevans/användbarhet av
insatsernas olika delar. Syftet har också varit att bedöma kursernas effekt när det gäller att
stimulera utvecklingen av entreprenöriellt lärande i skolan.

skarmbild-25

Utvärdering av utvecklingsinsats genomförd av regionala resurscentra för att sprida resultat från kunskapsöversikten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”

Syftet med utvärderingen var att få fram kunskap för att utveckla kvaliteten inför kommande utvecklingsinsatser genom att undersöka hur deltagarna upplevt innehåll, utförande och nyttan/användbarheten av insatsens olika delar. Skolverket efterfrågade även kunskap om huruvida RUC riktat sig till rätt målgrupper.