Fundamental Rights Agency

Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter

Emerga Institute har som enda organisation i Sverige ett ramavtal med den Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency – FRA). FRA är en EU-byrå som bland annat har till uppdrag att samla in och analysera data gällande hur EU-länder uppfyller sina åtaganden inom grundläggande och mänskliga rättigheter. Byrån tillhandahåller data, analyser och ger sina rekommendationer till EU-organ, medlemsstater samt kandidatländer. FRA har ett nätverk av organisationer som samlar in data från EU:s medlemsstater, vilka består av multidisciplinära aktörer som är aktiva inom alla EU:s 28 medlemsländer, till exempel Nottinghams universitet, tyska institutet för mänskliga rättigheter och det danska institutet för mänskliga rättigheter.

Läs mer på: http://fra.europa.eu/en/research/franet

Emergas ramavtal med FRA innebär att Emerga har till uppdrag att undersöka de svenska omständigheterna inom olika mänskliga rättigheter områden. Detta sker genom skrivbords—och fältstudier, enkäter, intervjuer och andra sorters datainsamling. Läs mer om pågående projekt och resultat från tidigare projekt på FRA:s hemsida: http://fra.europa.eu/en/research/projects

För mer information om Emergas samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter, kontakta: Lejla Mundzic, VD, lejla.mundzic@emerga.se

 

Rapporter och projekt

2016 och pågående

fraannual2016’Fundamental Rights Report 2016’
National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies. (Nationell underrättelsetjänst och övervakning i EU: Skydd och hjälp för grundläggande rättigheter. Laglig uppdatering)
Migration detention of children (Förvar av barn i migration)
Mapping minimum age requirements in respect to the rights of the child in the EU (Kartläggning av åldersgränser i förhållande till barns rättigheter i EU)
Rights of crime victims to have access to justice (Brottsoffers rätt till rättshjälp)
Fundamental rights issues in the context of border management and return (Grundläggande rättighetsfrågor gällande gränskontroll och återvändande)
Protecting media professionals and incitement to hatred (Skydd för journalister och information om hatmotiv)
Monthly data collection on the current migration situation in the EU (Månadsvis datainsamling om nuvarande migrationsläge i EU)

2014-2015

fraparisattackstumnagel‘Information request on the (January) terrorist attacks in Paris’ (informationsförfrågan gällande terroristattackerna i Paris i januari)

I anslutning till terroristattackerna i Paris den 7:e januari 2015 så genomförde Emerga en kort studie gällande de omedelbara reaktionerna från svenska politiker och myndigheter, icke-statliga organisationer, religiösa samfund, massmedia och andra aktörer, samt eventuella handlingar som genomfördes för att förhindra en ökning av islamofobi och antisemitism som följd av attackerna.

 ’Fundamental Rights Report 2014’fraannual201514
‘Return/transfer children at risk who are EU nationals’ (Att återvisa/återsända utsatta barn inom EU)
‘Migrants and their descendents; social inclusion and participation in society’ (Migranter och deras familjer; social inkludering och delaktighet I samhället)
‘Biometric data in large EUROPEAN IT systems in the areas of border, visa and asylum – fundamental rights implications’ (Biometrisk data i stora europeiska IT-system vid gränskontroller samt inom asyl och uppehållsrättsprövningar – konsekvenser för grundläggande rättigheter)
‘The right to interpretation and translation and the right to information in criminal proceedings in the EU’ (Rätten till tolkning och översättning och rätten till information i brottmålsprocesser inom EUs länder)
‘The right to independent living for persons with disabilities’ (Rätten till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättningar)
‘Rehabilitation and mutual recognition – practice concerning EU law on transfer of persons sentenced or awaiting trial’ (Rehabilitering och ömsesidigt erkännande – praxis i användande av EU-lagar gällande förflyttning av personer dömda för brott eller personer som väntar på rättegång)