Mänskliga rättigheter i praktiken

Rätten till bästa möjliga utbildning, effekt- och målutvärdering

Utvärdering för att stärka rätten till bästa möjliga utbildning
Kunden är den främsta myndigheten inom utbildningsområdet, vars främsta uppdrag är att ge varje elev den bästa möjliga utbildningen och rusta framtida medborgarna. I gränslandet mellan teori och praktik, akademi och praktik befinner sig Emerga för att med forskningsbaserade metoder stödja uppdragsgivaren att arbeta för en likvärdig skola.

 

Uppdraget
Emerga har utvärderat flera olika insatser inom ramen för myndigheten, vi har undersökt effekterna av arbetet med ANDT (Alkohol, Narkotika Doping och Tobak) i skolorna, hur forskningsresultat sprids till pedagoger och skolledare, hur digitalisering inverkar på svenskundervisningen för invandrare samt hur entreprenöriella förmågor utvecklas med syftet att skapa en mer likvärdig skola och uppfylla rätten till bästa möjliga utbildning för alla barn.

 

Tillvägagångssätt
Vi använder oss av flera olika forskningsmetoder såsom enkätundersökningar, intervjustudier, fokusgrupper, deltagande observation. En stor del av arbetet handlar om att identifiera de rätta förutsättningarna för att optimera elevernas lärande. I våra analyser använder vi oss därför av olika teorier kring just lärande.
Tillsammans med kunden har vi också pekat på vägar för att implementera resultaten i den fortsatta verksamheten.

 

Lärdomar
Vi är idag ledande när det gäller att utvärdera insatser kopplade till entreprenörskap och entreprenöriella förmågor. Vårt kontinuerliga utvärderingsarbete har inneburit att kunden har ändrat upplägg och innehåll av utvecklingsinsatser för att bättre motsvara pedagogers och skolledares behov. I de insatser där Emerga har varit delaktiga har det också inneburit ett större fokus på det grundläggande i svenskt utbildningsväsende, nämligen rätten till en likvärdig skola.