Seminarium: Öka tillgängligheten på arbetsplatsen och stärk mångfald- och inkluderingsarbetet

Över hela världen arbetar företag, yrkesgrupper, myndigheter och ledare aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen. Anledningarna till detta är flera: de får tillgång till en större grupp talangfulla och yrkesskickliga personer, arbetslagens kreativitet ökar, liksom innovationstakten och problemlösningen. Det finns helt enkelt ett affärsnytto-argument för att öka mångfalden på arbetsplatsen.

Med det sagt är arbetet för ökad mångfald också att ta samhällsansvar och leva upp till våra överenskommelser om alla människors lika värde. Ökad mångfald leder till minskade klyftor i samhället vad gäller bland annat utbildning, hälsa och ekonomiska resurser. Mångfald gynnar därmed båda enskilda individer och samhället i stort. Att arbeta för ökad mångfald är helt enkelt att ”göra rätt”.

Hur gör man då? I samarbete med Myndigheten för delaktighet har vi på Emerga Insitute arbetat fram ett metodstöd med fokus på att skapa tillgängligare arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. Att skapa bättre tillgänglighet för denna grupp har också visat sig öka tillgängligheten även för andra grupper. En tillgänglig arbetsplats bör därmed vara en målsättning i arbetet för ökad mångfald.

Bristande tillgänglighet är definierat som en form av diskriminering. Arbetsgivare är därmed skyldiga att se till att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte missgynnar personer med funktionsnedsättning. I vårt metodstöd presenteras praktiska verktyg som kan användas för att skapa tillgängligare arbetsplatser. Med hjälp av detta kan verksamheter se över och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på tillgänglighet. Metodstödet erbjuder bland annat verksamhetsnära exempel på hur mänskliga rättigheter aktualiseras på arbetsplatsen, hur rekryteringsprocessen kan breddas och hur man kan mäta tillgängligheten i det ordinarie arbetet.

Frukostseminarium 2 april 2019, 08:30 – 10:00 i Göteborg

I samarbete med CSR Västsverige bjuder vi in till ett frukostseminarium om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt, med fokus på hur vi kan förebygga diskriminering och skapa tillgängliga arbetsplatser. Vi presenterar metodstödet och erbjuder tillgång till vår digitala plattform Emergalab med förhoppningen att det kan stödja er verksamhet i det praktiska arbetet med mänskliga rättigheter. Alla är varmt välkomna! Mer information om frukostseminariet och hur du anmäler dig hittar du här: https://sv-se.invajo.com/event/csrv%C3%A4stsverige%2Cemerga/r%C3%A4ttighetsbaseratarbetss%C3%A4ttf%C3%B6rhrochrekryterare

För att ytterligare stärka arbetet med rättighetsbaserad rekryteringsprocess har vi inlett ett samarbete med Astraia Consulting. Syftet är att bidra till ökad förståelse och praktisk kunskap om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan tillämpas i rekryteringsarbetet.