Implementering

På Emerga arbetar vi mycket med hur kunskapen om mänskliga rättigheter kan bli till en långsiktigt hållbar praktik. Det gör vi för att vi vet att det kan vara svårt att gå från ord till handling. Vi har under de senaste åren hjälpt många olika verksamheter att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Det kan handla om att analysera sin verksamhet och genomföra riskanalyser för att se var det finns risker att individers rättigheter åsidosätts. Vi arbetar med att utveckla de områden där verksamheten kan bli bättre på att främja och uppfylla rättigheter med hjälp av rättighetsbaserad tjänstedesign. Men vi kan också vara ett stöd i att förbättra bemötande, tillgänglighet eller att skapa delaktighet/inkludering.

Handledning/coachning, enskilt och i grupp

Vi erbjuder verksamhetsnära handledning/coachning till alla som vill bli bättre på att integrera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Det kanske är du i din roll som utvecklingsledare, handläggare, lärare eller vårdpersonal som behöver konkreta tips, råd och stöd i ditt dagliga arbetet. Vi utgår från dina behov och tar tillsammans fram en plan för att stötta dig i din process. Vi kan bistå med allt från enskilda samtal, feedback på skriftligt underlag, planering, genomförande och uppföljningsprocesser.

Är ni fler personer som är invloverade i det interna arbetet, ett särskilt projekt eller insats och behöver hjälp med att konkretisera mänskliga rättigheter och hitta vägar för hur ni kan arbeta rättighetsbaserat? Vi utgår ifrån ert befintliga arbetet och bygger på goda erfarenheter. Vi ger tips, råd och stöd i arbetets olika delar och finns hela tiden som bollplank. Vi inspirerar, motiverar och ställer krav.

Handledning/coachning för ett inkluderande ledarskap

Det ställs allt högre krav på dagens ledare. Ledare förväntas vara närvarande, coachande, delegerande, ansvarstagande, omhändertagande och samtidigt fokusera på att hålla budget i balans, arbeta långsiktigt, skapa stabilitet och vara flexibla. Många gånger är uppdragen tydliga och realistiska men inte alltid.

Vi menar att dagens samhälle behöver modiga ledare som vågar ta ansvar och stå upp för alla de som inte kan föra sin röst. Dagens ledare behöver kunskap om olika målgruppers rättigheter, förutsättningar och behov. Det krävs kunskap om möjligheter att påverka och göra det lilla extra som får avgörande inverkan på individerna. Vi har under de senaste åren stöttat hundratal chefer att konkretisera, operationalisera och implementera mänskliga rättigheter i hela sin organisation. Vi lyssnar, observerar, analyserar och ger utifrån det råd, stöd och inspiration som stärker dig som ledare och hela din organisation. Vi utgår alltid ifrån din nuvarande situation med alla möjligheter och utmaningar väl beskrivna. Vi hittar olika ingångar och kreativa lösningar på stora såväl som små utmaningar. I början av coachningen formulerar vi tillsammans målsättning med coachningen, omfattning och längd. Vi kombinerar sedan olika metoder för att hjälpa dig att nå dina mål.

Styrning och ledning

Behöver du hjälp med att ta fram eller revidera en handlingsplan? Behöver du hjälp med att utveckla indikatorer för att mäta hur du arbetar med mänskliga rättigheter? Eller så kanske du behöver hjälp med att få ihop alla olika perspektiv som ni redan arbetar med och med hjälp av mänskliga rättigheter skapa en gemensam ram för arbetet? Vi har reviderat och utvecklat handlingsplaner, utvecklat mänskliga rättighetsindikatorer och arbetet med att koppla mänskliga rättigheter till budget, olika nämndmål och årsredovisningar. Vi arbetar nära ledning och controller för att skapa största möjliga nytta för verksamheten.