Mänskliga rättigheter i praktiken

Förändringsledning och coachning

Är du en del av en verksamhet som vill utveckla ert rättighetsbaserade arbete? Då har du kommit rätt

Förändringsledning – att gå från ord till handling

Det kan vara svårt att gå från ord till handling. Därför arbetar vi på Emerga med hur kunskapen om mänskliga rättigheter kan bli till en långsiktig och hållbar praktik.

Under åren har Emerga hjälpt många olika verksamheter att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Ofta går en insats ut på att vi genom att analysera verksamheten och genomföra riskanalyser kan se var i verksamheten det finns risker för att individers rättigheter åsidosätts.

Vi arbetar med att utveckla de områden där verksamheten kan bli bättre på att främja och uppfylla rättigheter med hjälp av rättighetsbaserad tjänstedesign. Men vi kan också vara ett stöd i att förbättra bemötande, tillgänglighet eller att skapa delaktighet och inkludering.

Coachning – enskilt och i grupp
Vi erbjuder verksamhetsnära handledning/coachning till alla som vill bli bättre på att integrera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Det kanske är du i din roll som utvecklingsledare, handläggare, lärare eller vårdpersonal som behöver konkreta tips, råd och stöd i ditt dagliga arbete? Vi utgår från dina behov och tar tillsammans fram en plan för att stötta dig i din process. Vi kan bistå med allt från enskilda samtal, feedback på skriftligt underlag, planering, genomförande och uppföljningsprocesser.

Är ni fler personer som är involverade i det interna arbetet, ett särskilt projekt eller insats och behöver hjälp med att konkretisera mänskliga rättigheter och hitta vägar för hur ni kan arbeta rättighetsbaserat? Vi utgår ifrån ert befintliga arbete och bygger på goda erfarenheter. Vi ger tips, råd och stöd i arbetets olika delar och finns hela tiden som bollplank. Vi inspirerar, motiverar och ställer krav.

Coachning – för ett inkluderande ledarskap
Det ställs allt högre krav på ledare idag. Ledare förväntas vara närvarande, coachande, delegerande, ansvarstagande, omhändertagande och samtidigt fokusera på att hålla budget i balans, arbeta långsiktigt, skapa stabilitet och vara flexibla. Många gånger är uppdragen tydliga och realistiska men långt ifrån alltid.

Vi menar att dagens samhälle behöver modiga ledare som vågar ta ansvar och stå upp för alla de som inte kan föra sin röst. Dagens ledare behöver kunskap om olika målgruppers rättigheter, förutsättningar och behov. Det krävs kunskap om möjligheter att påverka och att göra det lilla extra som får avgörande inverkan på individerna.

Emerga har under de senaste åren stöttat hundratals chefer att konkretisera, operationalisera och implementera mänskliga rättigheter i hela sin organisation. Vi lyssnar, observerar, analyserar och ger utifrån det råd, stöd och inspiration som stärker dig som ledare och, i förlängningen, hela din organisation. Vi utgår alltid ifrån din nuvarande situation med alla möjligheter och utmaningar väl beskrivna. Vi hittar olika ingångar och kreativa lösningar på stora såväl som små utmaningar. I början av coachningen formulerar vi tillsammans målsättning med coachningen, omfattning och längd. Vi kombinerar sedan olika metoder för att hjälpa dig att nå dina mål. Kom igen, chefen. Ta kommando!

Styrning & ledning
Behöver du hjälp med att ta fram eller revidera en handlingsplan? Behöver du stöd i att utveckla indikatorer för att mäta hur du arbetar med mänskliga rättigheter? Eller handlar det om att få ihop alla olika perspektiv som ni redan arbetar med och med hjälp av mänskliga rättigheter skapa en gemensam ram för arbetet?

Vi har reviderat och utvecklat handlingsplaner, utvecklat mänskliga rättighetsindikatorer och arbetet med att koppla mänskliga rättigheter till budget, olika nämndmål och årsredovisningar. Vi arbetar nära ledning och controller för att skapa största möjliga nytta för verksamheten.

Emerga Institute har sedan 2006 framgångsrikt genomfört utbildningar med syftet att öka kunskapen om hur verksamheter kan utveckla och stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter. Utbildningarna utformas efter era behov och kan vara både korta och längre, ske i form av föreläsningar eller genom workshops. Vi på Emerga skräddarsyr våra kompetensinsatser efter era behov. En väl genomförd utbildning med Emerga ska resultera i att verksamheten fått ökad kunskap, fler verktyg och metoder och inte minst mod och inspiration till att arbeta rättighetsbaserat i sitt dagliga arbete.

Kanske vill ni fördjupa era kunskaper inom ett specifikt område såsom rätt till bästa möjliga hälsa, icke-diskriminering eller delaktighet? Eller är det den breda grunden som behövs för att ni ska kunna göra ert jobb ännu bättre? Hos oss hittar ni allt. Hör av er så berättar vi mer.

Emergalab är en digital plattform för att stödja alla som arbetar med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. På plattformen finns ett brett urval av föreläsningar, verktyg och övningar som kan användas som stöd i det dagliga arbetet. Alla verktyg och metoder är anpassade och kan användas av skolpersonal såväl som vård- eller servicepersonal. Det finns färdiga kit som kan användas för fortbildning på arbetsplatsträffar och flera olika quiz som kan ge anställda inspiration och mer kunskap. Genom Emergalab kan vi erbjuda coachning och stöd i det dagliga arbetet.