Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga fortsätter samarbetet med Teskedsorden

Under 2020 utvärderade vi på Emerga Teskedsordens projekt Radikalisering och demokrati: Att lära av Utøya. Vi är glada att berätta att vi fortsätter samarbetet under 2021. Nu påbörjar vi utvärderingar av två av Teskedsordens nystartade projekt Bredda Branschen, med fokus på civilsamhället som arbetsgivare, och Minds in Motion, med fokus på elever i årskurs tre på gymnasiet. Båda dessa projekt har som syfte att sprida kunskap och öka medvetenheten om rasism, normer och minoritetsstress samt att stärka personer som själva blir utsatta för eller riskerar att bli utsatta för rasism. Projektet behandlar ämnen som är extremt viktiga och oroväckande aktuellt i Sverige just nu. 

Vi på Emerga bistår Teskedsorden med en löpande utvärdering där vi följer båda projekten på nära håll och fungerar som kontinuerligt processtöd under hela året. Syftet med en lärande utvärdering är att till fullo dra lärdom av och använda erfarenheter som görs under ett pågående projekt, snarare än efter avslutat projekt. En lärande utvärdering möjliggör att justeringar som behövs görs i tid, och därmed får projektet större chanser att nå de uppsatta målen.