Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga Institute förnyar avtal med EU-byrå

Det fristående forskningsinstitutet Emerga Institute har återigen tecknat ett fyraårigt ramavtal med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Detta innebär att man fortsatt ska rapportera till EU om hur situationen är i Sverige vad gäller olika mänskliga rättigheter – för olika grupper.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter har bland annat i uppdrag att kartlägga och analysera hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut i medlemsländerna. Som enda aktör har Emerga Institute sedan 2014 rapporterat till byrån för Sveriges räkning.

— Det är alltid intressant att se hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut på ett europeisk plan. Våra rapporter utgör en viktig del i skapandet av en sådan överblick på EU-nivå, säger Elisabeth Abiri, senior advisor på Emerga Institute.

I och med flyktingmottagandet 2015 – 2016 har stort fokus de senaste åren legat på migrationen till Europa. Emerga Institute har löpande rapporterat om hur situationen för nyanlända i Sverige och migrationspolitiken har utvecklats över tid. Två omfattande forskningsstudier har genomförts för att studera mottagandet av nyanlända under 2015 i Norrbottens och Västra Götalands län.

— Vårt arbete med frågor kopplade till 2015 års stora asylinvandring har gett oss ett djup och en bredd kring dessa frågor. Särskilt intressant har det varit att intervjua de personer som sökte asyl 2015–2016 vilket vi har gjort i såväl Västra Götaland som Norrbotten, säger Elisabeth Abiri.

Ett återkommande uppdrag är att rapportera om de grundläggande rättigheterna på årsbasis till EU:s byrås årsrapport. Under 2018 studerades bland annat situationen i Sverige för barns rättigheter, arbetet mot diskriminering samt dataskyddslagen. Emerga Institute väntar besked om vilka specifika rättighetsområden som ska omfattas kommande år.För mer information kontakta: Lejla Mundzic, vd för Emerga, 073 – 617 02 69, lejla.mundzic@emerga.se