Mänskliga rättigheter i praktiken

Förstudie för Myndigheten för delaktighet

Vi på Emerga Research & Consulting har fått i uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) att genomföra en förstudie om hur företag av olika storlek arbetar med/utvecklar sitt arbete med funktionsnedsättningsfrågor inom tre områden:
1) inom HR/personal;
2) inom utveckling/vidareutveckling av varor och tjänster;
3) i relation till det omgivande samhället/CSR.
Denna förstudie ska leda fram förslag på en större kartläggning/insats och ett stärkande av MFD: s arbete med näringslivet. Den ska inte redovisa/testa företags engagemang inom områdena ovan utan syftet är att på sikt ta fram aktiviteter, verktyg och metoder för att stötta näringslivet i att arbeta med funktionsnedsättningsfrågor på sikt.

I arbetet har Emerga kartlagt det nya juridiska landskapet som företagen och MFD har att förhålla sig till, med en ny diskrimineringslag där alla diskrimineringsgrunder ska tas hänsyn till och där ansvaret ökar även för de mindre företag som har mellan 10-25 anställda. Den nya hållbarhetslagen (SFS 2016:947), som är en samling ändringar och skärpningar av bland annat hållbarhetsredovisning, har en direkt påverkan på företags skyldighet att redovisa upplysningar om företagens arbete med respekt för mänskliga rättigheter. I vår förstudie har Emerga att föreslå hur MFD ska arbeta framgent gentemot företagen och med att hållbarhetsredovisningen på ett effektivt sätt ska  inkludera personer med funktionsnedsättning.