Mänskliga rättigheter i praktiken

Rättighetsbärares delaktighet i fokus i Respondere (FoU)

2020 går mot sitt slut och så gör även Emergas forsknings- och utvecklingsprogram (FoU-program) i Respondere. Respondere är ett treårigt samverkansprojekt i vilket tre västsvenska samordningsförbund arbetar för att utveckla och revidera sina verksamheter med målet att öka andelen övergångar till arbete och studier för unga vuxna som lever med funktionsnedsättning.

Emerga har utifrån metoden Rättighetsbaserad tjänstedesign genomfört ett FoU-program för att tillsammans med anställda (ansvarsbärare) och deltagare (rättighetsbärare) utforska, förstå och komma med nya idéer på hur deras verksamheter kan förbättras utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Traditionellt sett drivs utvecklingsarbete av en grupp experter i ledningspositioner. Problemet är att expertgruppen ofta består av personer med liknande bakgrund och erfarenheter. De har dessutom verksamhetens begränsningar och möjligheter i åtanke och kan därför ha svårigheter med att komma på nytänkande lösningar. I Emergas FoU-program inkluderas därför rättighetsbärare med olika bakgrund och erfarenheter för att problembeskrivningen och lösningsförslagen ska bli fler och bättre anpassade till de som ska använda sig av verksamhetens stöd och service.

Under det gångna året har rättighetsbärare och ansvarsbärare i Respondere samarbetat under fyra halvdagars workshops som Emerga faciliterat. Under dessa workshops har de tillsammans fått utforska, identifiera och testa idéer inom olika utvecklingsområden för att skapa en verksamhetsutveckling i enlighet med de behov målgruppen själva identifierar som nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter.

”Vi bör involvera deltagarna mer. Vi antar för mycket, det är därför viktigt att lyssna in deltagarna så att vi inte bara utgår ifrån våra antaganden.”
– Ansvarsbärare

” Många har jobbat i flera år med ämnet, men har de inte dåligt mående i sin egen bakgrund kan de aldrig förstå på riktigt. Precis som man aldrig riktigt kan förstå hur rasism känns om man aldrig upplevt det, oavsett hur många man känner eller hur många dokumentärer man ser.”
– Rättighetsbärare

Parallellt med utvecklingen bedrivs också en forskningsdel under ledning av Fil. Dr. Elisabeth Abiri från Emerga. Syftet med forskningen är att studera och beskriva vilken roll Samordningsförbundets verksamhet (inom ramen för Respondere) har för att upprätthålla mänskliga rättigheter i Sverige samt bidra till en ökad förståelse av hur den offentliga sektorn arbetar med mänskliga rättigheter. Forskningsmaterialet har tagits fram genom semistrukturerade djupintervjuer med såväl rättighetsbärare som ansvarsbärare och resultatet presenteras i februari 2021.

Vill du veta mer om Emergas FoU-program? Kontakta gärna Lejla Mundzic, lejla.mundzic@emerga.se