Mänskliga rättigheter i praktiken

Från vad till hur – Icke-diskriminering och inkludering i praktiken

Under hösten har Emerga Institute inlett det ettåriga programmet Från Vad till Hur tillsammans med fyra samverkansparter; Borås Stad, Vänersborg kommun, Herrljunga kommun samt Samordningsförbundet Finsam i Göteborg. Programmets mål är att synliggöra diskriminerande/exkluderande normer och utveckla praktiska och samstämmiga verktyg som kan användas i olika enheters ordinarie verksamheter för att aktivt arbeta för icke-diskriminering och inkludering. Det långsiktiga målet är att på detta sätt stärka möjligheten för alla människor att åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering.

Från vad till hur bygger på Emergas samlade erfarenheter av att stötta offentlig sektor i deras arbete med att omsätta mänskliga rättigheter till praktisk handling. Genom åren har det blivit tydligt att kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver stöd och inspiration i det dagliga arbetet för att kunna konkretisera vad det faktiskt innebär att arbeta för icke-diskriminering och inkludering i just deras specifika verksamheter. Upplägget av Från Vad till Hur utvecklades under 2019 i ett Vinnova-finansierat innovationsprojekt tillsammans med Vänersborg kommun. Efter en mycket lyckad pilotomgång fortsätter nu Emerga Institute att driva programmet i större skala – denna gång med fyra samverkansparter per årscykel. Årets program avslutas sommaren 2021.

I programmet erbjuds kompetensutveckling till tjänstepersoner, chefer och/eller förtroendevalda i form av en heldagsutbildning på temat mänskliga rättigheter i praktiken. Kombinerat med detta hålls flera workshops med syfte att identifiera och ringa in områden och arbetsprocesser där arbetet med inkludering, delaktighet och icke-diskriminering behöver utvecklas inom olika verksamheter. Fokus här ligger även på att få ihop olika perspektiv i kommunen såsom jämställdhet, Agenda 2030, tillgänglighet, barnrätt och social hållbarhet. Genom att samla de nyckelpersoner inom kommunen som arbetar med dessa perspektiv kan det gemensamma arbetet ramas in och definieras utifrån mänskliga rättigheter.

Löpande under hela programmet fördjupas kunskapen kring mänskliga rättigheter ytterligare och verksamheterna stöttas i att konkretisera vad det innebär för dem själva att arbeta med icke-diskriminering och delaktighet. Detta görs genom kontinuerlig coachning och processledning.  Målet är att alla deltagare får kunskap och konkreta verktyg, metoder och tillvägagångssätt för att arbeta rättighetsbaserat i planering, genomförande och uppföljning av olika insatser.  

Deltagande i programmet ger de olika samverkansparterna möjlighet att skapa nätverk, utbyta erfarenheter och stärka olika professioner i att arbeta rättighetsbaserat. Samverkansmöjligheterna ges både i form av en digital plattform där verktyg, metoder och lärdomar kan utbytas under programmets gång, samt en gemensam spridningskonferens innan programmets slut.  

Programmet fokuserar genomgående på att implementera mänskliga rättigheter i styrning och ledning. Genom att föra in det i såväl det strategiska som det operativa arbetet garanteras att frågorna både genomförs samt följs upp. Emerga hoppas att kommuner och regioner på det här sättet får bästa möjliga förutsättning för ett fortsatt arbete med mänskliga rättigheter i praktiken även när programmet är avslutat. Deltagandet i Från vad till hur kan med fördel ses som ett startskott för ett kontinuerligt och hållbart arbete för mänskliga rättigheter under lång tid framöver.

Ett nytt program startar hösten 2021 med fyra nya samverkansparter. För mer information kontakta gärna Lejla Mundzic, VD på Emerga Institute.