Mänskliga rättigheter i praktiken

Hälsofrämjande skolutveckling i Hjo

Hjo kommun har fått medel från Skolverket för att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Två skolor i Hjo har under våren inlett ett långsiktigt arbete med att utveckla kamratskapande rastaktiviteter som ska bidra till trygghet och studiero. Emerga  har fått i uppdrag att utvärdera insatsen samt leda tre workshops i syfte att leda projektgruppen framåt i arbetet. Utvärderingen genomförs med kvalitativa metoder och de primära målgrupperna är elever och pedagoger. Vi erbjuder även stöd för projektgruppen i syfte att återföra resultat från utvärderingen och utveckla insatsen. Vi integrerar ett rättighetsperspektiv i insatsen vilken betyder att  vi lyfter fram vikten av att alla elever ska inkluderas och få möjlighet att delta i rastaktiviteterna samt att eleverna ska vara delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av insatsen.