Mänskliga rättigheter i praktiken

Handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet för Länsstyrelsen i Västra Götaland

Emerga har fått i uppdrag att utvärdera Länsstyrelsen i Västra Götalands handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet. Emerga ser huvudsyftet med uppdraget att utvärdera hur väl handlingsplanen har implementerats inom olika enheter på Länsstyrelsen och utifrån det kunna skräddarsy den nya handlingsplanen för att den i större utsträckning ska kunna vara ett levande dokument i framtiden.

Det övergripande målet med handlingsplanen är att säkerställa att mänskliga rättigheter integreras i det dagliga arbetet inom samtliga sakområden på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har sedan 1994 arbetat med jämställdhetsintegrering internt och extern i syfte att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås i länet. Länsstyrelsen har sedan 2007 även arbetat med att integrera de mänskliga rättigheterna och antidiskriminering i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i sin verksamhet. Dessutom har Länsstyrelsen sedan 2012 i uppdrag att arbeta externt utifrån de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagstiftningen. Både det interna och externa arbetet sker utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Sedan 2014 är det interna arbetet konkretiserat i en handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. Genom handlingsplanen har arbetet med jämställdhet och jämlikhet integrerats i Länsstyrelsens styr- och uppföljningssystem. Handlingsplanen innehåller förutom indikatorer för att mäta och följas upp det rättighetsbaserade arbetssättet exempel på strategier, verktyg och metoder för integrering av jämställdhet, barns rättigheter, folkhälsa samt antidiskriminering i ordinarie verksamhet. Varje år tar respektive avdelning och enhet, utifrån sina specifika uppdrag, fram aktiviteter för att integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet.

Nuvarande handlingsplan för Länsstyrelsen arbete med jämställdhet och jämlikhet sträcker sig från 2014 till 2017.