Mänskliga rättigheter i praktiken

Integration och rätten till arbete i LANDA (FoU)

Under vintern inleder Emerga ett 2-årigt samarbete med Samordningsförbundet Finsam i Göteborg, inom ramen för ESF-projektet LANDA. Det huvudsakliga målet med projekt LANDA är att öka integrationen i samhället för målgrupperna utrikesfödda och nyanlända. Det handlar om att ge förbättrade möjligheter till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande för utrikesfödda män och kvinnor som står särskilt långt från arbetsmarknaden eller som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap med arbetslöshet.

Inom ramen för LANDA driver Emerga under 2021–2022 ett FoU-program vars syfte är att utveckla ny kunskap och nya sätt att arbeta för en ökad integration på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Syftet är också att skapa samsyn och utveckla gemensam kompetens för att implementera ett rättighetsbaserat arbetssätt på strategisk och operativ nivå inom samordningsförbundet. Detta arbete kräver nära samarbete mellan forskning och utveckling och lämpar sig därför väl som ett FoU-program (mer information om Emergas FoU-program hittar du här).

Emerga bygger alla FoU-program på Rättighetsbaserat arbete i praktiken, med särskild fokus på delaktighet och inkludering vilket ger deltagare inom förbundet och anställda möjlighet att tillsammans driva utvecklingsprocesser inom verksamheten. Genom att ta vara på de erfarenheter som finns hos målgruppen i långvarigt utanförskap genereras idéer kring utvecklingsbehov av stödinsatser till nyanlända i syfte att påskynda integrationen. På så sätt förbättras den egna verksamheten inom ramen för LANDA samtidigt som ny kunskap och nya metoder på området förebygger att fler nyanlända riskerar att hamna i långvarigt utanförskap.

Har du frågor om programmet?

Kontakta Lejla Mundzic, lejla.mundzic@emerga.se eller Lotta Schneider, lotta.schneider@emerga.se