Mänskliga rättigheter i praktiken

Utvärdering av Huddinges arbete med entreprenöriellt lärande

ELIT är en kompetensutvecklingsinsats i entreprenöriellt lärande och IT där ett hundratal pedagoger på ett tiotal grundskolor i Huddinge kommun deltar. Emerga har genom att sammanställa material från enkäter, fokusgrupper och intervjuer bland annat kunnat peka på hur begreppet entreprenöriellt lärande varit vagt definierat och att ett förtydligande skulle skapa förutsättningar för en mer enhetlig och relevant utbildning. Sammantaget har utvärderingen kunnat visa på hur lärarna varit positivt inställda till utbildningen då den gett effekter för arbetet med eleverna. Emerga efterfrågar metoder för att mäta det entreprenöriella lärandet för att på så vis kunna besvara inte bara frågan om ELIT-utbildningen leder till en förändring av kunskapens förmedling utan även av dess mottagande.