Mänskliga rättigheter i praktiken

Konkreta verktyg för icke-diskriminering och inkludering

Alla människor har rätt att åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering. För att detta ska kunna ske måste det offentligas stöd och service vara utformat på ett tillgängligt sätt med ett inkluderande fokus på människors olikheter. Emerga jobbar aktivt med att synliggöra diskriminerande och exkluderande normer samt utveckla praktiska och samstämmiga verktyg som kan användas för att aktivt arbeta för icke-diskriminering och inkludering.  

Här presenteras verktygen målgruppsanalysen och tillgänglighetsanalysen som idag används av många verksamheter inom offentlig sektor. 

I målgruppsanalysen definieras tydligt vem målgruppen är och vem som har rätt att ta del av ett visst stöd eller en service. Är det alla? Vilka är i sådana fall alla? Och om inte alla, vilka är det då? Ett nästa steg i analysen blir sedan att undersöka vilka som faktiskt nås av verksamheten. Skiljer sig gruppen som nås av verksamheten från gruppen som borde nås av verksamheten? På ett systematiskt sätt synliggör målgruppsanalysen vilka luckor verksamheten har i att faktiskt nå ut till de som har rätt att ta del av dess stöd och service. Utifrån detta kan man sedan utforma beslut och genomföra prioriteringar som främjar att varje individs rättigheter skyddas, respekteras, uppfylls och prioriteras.   

När man har undersökt målgruppen och identifierat vilka som nås, respektive inte nås av verksamheten, är det en god idé att analysera tillgängligheten. Tillgänglighetsanalysen har i syfte att synliggöra utmaningar och områden där utvecklingsarbetet för en mer tillgänglig verksamhet kan börja. Emerga jobbar med tillgänglighet som ett brett begrepp, där vi inte bara fokuserar på fysisk tillgänglighet utan även andra former, såsom psykosocial tillgänglighet, språklig tillgänglighet, administrativ tillgänglighet m.fl. En verksamhet behöver börja ställa sig frågorna: Hur vet vi att vi är tillgängliga för de som behöver vårt stöd eller service? Vilka hinder har vi i vår verksamhet idag och hur kan vi minska de hinder som finns? Kan vi, genom att undanröja hinder, bli tillgängliga för fler grupper som idag inte nås av vår verksamhet?  

Båda verktygen kompletterar varandra väl och vi rekommenderar verksamheter att göra dessa i anslutning till varandra. Analyserna kan med fördel göras flera gånger vid olika tidpunkter och man kommer alltid upptäcka nya saker från gång till gång.  

Vill du veta mer om verktygen eller hur en verksamhet kan arbeta rättighetsbaserat i praktiken, kontakta Lejla Mundzic på lejla.mundzic@emerga.se