Mänskliga rättigheter i praktiken

Länsstyrelsen Advisory Board

I oktober 2015 kontrakterades Emerga Research and Consulting för att på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomföra en utvärdering av arbetet med Advisory Board, ett projekt riktat till ensamkommande flyktingungdomar där kommuner i samarbete med företag anordnar praktikplatser. Uppdragsbeskrivningen var att se huruvida projektet varit till nytta för ungdomarna och företagen samt att identifiera framgångsfaktorer.

Genom att samla in material från intervjuer, fokusgrupper och dokumentstudier har Emerga kunnat peka på hur responsen för projektet till största del varit positivt men att en vidare utveckling av mentorskap och deltagandeprocesser skulle stärka det rättighetsbaserade arbetet. För företagen har deltagandet främst handlat om att ”hjälpa till” snarare än att stärka den interna kompetensen. Ungdomarna har till stor del varit nöjda med projektet och lyft hur de genom deltagandet stärkt sina chanser att komma in på den svenska arbetsmarknaden.