Mänskliga rättigheter i praktiken

Mänskliga rättigheter i kommunal och regional styrning och ledning

skarmbild-27

 

Som ett led i arbetet med att integrera och stärka mänskliga rättigheter i kommunala och regionala styrnings- och ledningsprocesser gav SKL i uppdrag till Emerga Research and Consulting att genomföra en omvärldsstudie.

Genomförandet av denna omvärldsstudie har haft som mål att samla in, analysera och presentera olika exempel på hur mänskliga rättigheter kan integreras och utvecklas i styrning- och ledningsprocesser på kommunal och regional nivå. Emerga har tagit fram exempel på planering, målformulering, genomförande och uppföljning av arbetet med mänskliga rättigheter. Även om ett flertal framgångsfaktorer lyfts i rapporten så konstaterar Emerga att olika metoder passar olika kommuner. Klart är dock att arbetet inom styrning och ledning ur ett rättighetsperspektiv behöver en direkt koppling till mänskliga rättigheter och principer i datainsamling, analys, planering, prioriteringar, uppföljning, granskning och kompetenshöjande åtgärder.