Mänskliga rättigheter i praktiken

Mänskliga rättigheter i praktiken – utbildning och processtöd

Handlingsplan och processtöd för implementering av mänskliga rättigheter inom 18 delprojekt
Uppdragsgivaren är en av Sveriges största kommuner och uppdraget har kretsat kring att stödja och utveckla kommunens arbete med att integrera ett rättighetsperspektiv i verksamheten. Detta har skett inom ramen för ett av de största ESF-projekten hittills innehållande en rad olika delprojekt främst inriktade på att utveckla hela stadsdelar i Göteborgs mest utsatta områden.

 

Tillvägagångsättet
Vi har under 2013 arbetat med processtöd för att säkerställa att projektets alla delar har en tydligt integrerat rättighetsperspektiv som i sin tur är kopplat till de så kallade horisontella kriterier som samtliga EU-projekt har att förhålla sig till. Inom ramen för detta processtöd ingick en kartläggning, samt baserad på denna, en nulägesanalys vilka insatser som behövde göras för att tydliggöra och stärka rättighetsdimensionerna i arbetet. Därefter Emerga skräddarsydde utbildningsinsatser och agerade sedan dialogpartner i framtagandet av en handlingsplan och indikatorer för uppföljning.

 

Lärdomar
Emergas arbete har inneburit att tillsammans med uppdragsgivaren utveckla en kompetensinsats kring rättighetsperspektiv som möjliggör för de som arbetar i projektet i att kunna ställa de rätta frågeställningarna. Vårt uppdrag har bidragit till att projektets arbete blev mer rättighetsbaserad i och med att de olika aktörerna fick en bättre kunskap om hur rättighetsbaserad teori och praktik kan föras vidare i annan kommunal verksamhet.