Mänskliga rättigheter i praktiken

Rätten till psykisk hälsa fokus i nytt forsknings – och utvecklingsprogram

Emerga Institute genomför under år 2019 ett FoU-program för att utveckla arbetet med rätten till bästa möjliga psykiska hälsa i Västra Götalandsregionen. Med start i februari deltar chefer och medarbetare från enheten för samhällsarbete i Mölndals stad, Samordningsförbundet Insjöriket samt Suicidprevention i Väst.

-Det känns väldigt roligt och kunna starta ett program som vi på riktigt tror kommer att skapa skillnad för de som medverkar, men även för de invånare som verksamheterna möter dagligen. Vi har under många år stöttat olika verksamheter att arbeta med mänskliga rättigheter dagligen. Nu har vi möjlighet att utveckla ett kollegialt lärande mellan olika aktörer som hela tiden utgår ifrån målgruppens rätt till bästa möjliga hälsa, säger Lejla Mundciz, vd för Emerga.

Syftet med programmet är att bidra med ny kompetens kring hur verksamheterna kan utveckla sitt arbete med mänskliga rättigheter och särskilt rätten till bästa möjliga hälsa. Utgångpunkten för arbetet är att koppla ihop och utveckla verksamheternas befintliga arbete med Agenda 2030 och målen som rör god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet. Dessutom ska nya metoder för att implementera Barnkonventionen utvecklas.

-Vår medverkan stödjer vårt arbete med Agenda 2030. Med tydligt fokus på målgruppen vi möter, utvecklas också vår verksamhet till att i högre grad anpassas efter deras behov, säger Charlotte Axelsson, förbundschef på Samordningsförbundet Insjöriket.

Forskningsprocessen är interaktiv och sker i samverkan mellan de medverkande och Emerga. Upplägget är också utformat för att tillvarata och förstärka verksamheternas pågående arbete kopplat till psykisk hälsa. Metoden tjänstedesign kommer att vara i fokus för att arbeta konkret med rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet/inkludering, transparens och ansvarstagande.

– Vi vet att psykisk ohälsa bland unga i allmänhet och bland tjejer och unga kvinnor i synnerhet, ökar. Vi måste därför hitta sätt att främja psykisk hälsa och göra det tillsammans med unga tjejer och kvinnor som är experter på sina liv och behov, säger Åsa Banic Pedersen, enhetschef vid enhet samhällsarbete i Mölndals stad.

För mer information kontakta: Lejla Mundzic, vd för Emerga, 073 – 617 02 69, lejla.mundzic@emerga.se

Vår vision är ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar. Vi visar vägen.