Mänskliga rättigheter i praktiken

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Den 13 oktober 2016 överlämnade regeringen sin skrivelse (2016/17:29) Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Strategins innebörd är att efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter inte kan tas för given och att steg måste tas mot en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på en övergripande nivå.

På sidan sju står att läsa:

“Det yttersta ansvaret för att Sveriges konventionsåtaganden efterlevs åvilar staten. I praktiken sker arbetet med att säkerställa konventionsefterlevnad i såväl nationell som regional och lokal offentlig verksamhet.

Det sagda innebär att arbetet med mänskliga rättigheter inte är en fråga bara för staten och inte heller kan hanteras i sidospår eller begränsas till kortvariga projekt och avgränsade satsningar. Arbetet måste i stället bedrivas strukturerat och systematiskt och som en naturlig del av varje berörd verksamhets arbete med regelefterlevnad och kvalitetssäkring.”

 

Vi på Emerga välkomnar synen på arbetet med mänskliga rättigheter som med nödvändighet ett systematiskt och strukturerat, aktivt arbete som ska vara en naturlig del av verksamheterna. Skrivelsen bygger delvis på Delegationen för mänskliga rättigheter i Sveriges arbete och slutbetänkande, vilket Emergas Elisabeth Abiri ledde. I skrivelsen beaktas också Emergas kartläggning för SKL av arbetet med mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting.

skrivelse