Mänskliga rättigheter i praktiken

Romsk inkludering

Under åren 2013–2015 har Emerga Research and Consulting tillsammans med

Raoul Wallenberginstitutet haft i uppdrag av Stockholms länsstyrelse att

följeforska Länsstyrelsens regeringsuppdrag att samordna arbetet med romsk

inkludering i de fem pilotkommunerna Göteborg, Linköping, Malmö, Luleå och

Helsingborg. Det huvudsakliga syftet med följeforskningen har varit att följa hur

kommunerna arbetat med att identifiera metoder för säkerställandet av romers

tillgång till mänskliga rättigheter samt att sammanställa erfarenheter för att

arbeta långsiktigt med romsk inkludering även i andra kommuner. Emerga har

varit deltagande i det kunskapsbyggande arbetet genom att exempelvis upprätta

workshops, men har också haft en mer passiv roll och samlat in analysmaterial

genom att upprätta intervjuer och genomföra dokumentstudier. Efter studien

har Emerga framförallt kunnat lyfta tre framgångsfaktorer för

inkluderingsarbetet:

  • Behovet av styrgrupp
  • Behovet av politisk förankring och politisk drivkraft
  • Behovet av Romsk delaktighet