Mänskliga rättigheter i praktiken

Unik satsning för mänskliga rättigheter i samarbete med Vinnova

Att säkerställa och garantera icke-diskriminering måste vara själva grunden för varje offentlig verksamhet. Trots detta har många som arbetar inom offentlig förvaltning svårt att svara på frågan hur de vet att de inte diskriminerar. De verktyg som utvecklas inom detta förberedelseprojekt är tänkta att utgöra delar av ett större verktygspaket, speciellt utformade för att stötta kommuner i deras arbete med att integrera mänskliga rättigheter och arbeta för icke-diskriminering och inkludering inom olika förvaltningar.

Elisabeth Abiri, senior advisor på Emerga Institute – ”Vi ser att det finns en stark vilja att arbeta rättighetsbaserat men alla efterfrågar stöd i HUR de kan integrera arbetet i olika styrning- och ledningsprocesser samt i den dagliga verksamheten. Det känns väldigt roligt att vara en del av en unik satsning som kan få stor effekt för så många och samtidigt ta verksamheterna från varför och vad till hur.”

Mycket av Sveriges arbete med mänskliga rättigheter och de globala målen sker på lokal nivå. Tillsammans med två kommunala verksamheter i Vänersborg arbetar Emerga Institute med att utveckla praktiska, samstämmiga verktyg som kan sätta fokus på icke-diskriminering och inkludering samt synliggöra samtliga invånares rättigheter och behov. Verktygspaketet kommer att kunna användas såväl digitalt som analogt. Föreberedelseprojektet avslutas i december. Planen är sedan att ansöka om ett större Vinnova-projekt för att vidareutveckla och sprida arbetet till fler kommuner.

Katrin Siverby, tf. kommundirektör Vänersborg Kommun – ”Vi vill arbeta mer medvetet med att efterleva våra grundlagar. Detta är en möjlighet att få inspiration och konkreta och tillgängliga verktyg i hur:et.”

Kommuner måste ha praktiska möjligheter att planera, genomföra och utvärdera insatser som kan bidra till Agenda 2030 och öka invånarnas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter på lika villkor. Om en kommun integrerar ett sammanhängande verktygs-set i sina rutiner för planering, genom­förande och utvärdering kommer icke-diskriminering och inkludering att bli mer centrala i varje steg, något som kommer samtliga rättighetsbärare till del.

”Det finns en enorm efterfrågan på praktiska verktyg för att arbeta rättighetsbaserat och nu har vi möjlighet att sprida lärdomar och tillgängliggöra fler verktyg på EmergaLab, vår digitala plattform som stärker det offentligas arbete med mänskliga rättigheter”. -Lejla Mundzic vd Emerga Institute.

För mer information kontakta: Lejla Mundzic, vd för Emerga, 073 – 617 02 69, lejla.mundzic@emerga.se