Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga bistår Kunskapscentrum för sexuell hälsa med uppföljning av hbtq-diplomeringen under 2017

Emerga har under 2017 fått i uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) att hjälpa dem med att genomföra runt 40 uppföljningstillfällen av deras hbtq-diplomering under året. KSH är en utvecklingsenhet inom Västra Götalandsregionen som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga HIV, sexuellt överförda infektioner (STI) och hepatiter.

Hbtq-diplomeringen är till för att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vård- och arbetsmiljö för hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). Diplomeringen fås efter diplomeringsutbildning avseende bemötande utifrån hbtq-perspektiv i hälso- och sjukvården och ska följas upp på både kort och lång tid därefter. KSH arbetar utifrån ett SRHR-perspektiv (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) vilket i hälso- och sjukvårdskontexten handlar om grundad tillgänglighet till information och service avseende sexuell och reproduktiv hälsa.

Ett flertal utvärderingar av VGRs hbtq-diplomering har visat goda resultat och bland annat vår medarbetare Nathalie Tapper utvärderade densamma i sitt examensarbete som går att läsa online (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44553) där kopplingen mellan diplomeringen som styrmedel/insats och ökad hälsa hos målgruppen också klargörs.

Emerga ser mycket fram emot att få möta så många olika verksamheter och utveckla deras SRHR-arbete under året!