Mänskliga rättigheter i praktiken

Uppföljning och indikatorer för mänskliga rättigheter

Emerga har fått i uppdrag av Stadsledningskontoret i Stockholm Stad att utveckla indikatorer för att mäta hur Stockholm lever upp till de mänskliga rättigheterna. Under juni kommer vi att presentera indikatorer för fyra övergripande mål samt handledningsmaterial för hur indikatorerna kan följas upp och återrapporteras.

Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling ansvarar för strategiskt arbete för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Kansliet har ett stadsövergripande uppdrag att följa upp och samordna arbetet med dessa frågor inom samtliga nämnder och bolag.

För mer information om uppdraget kontakta:

Lejla Mundzic 0736170269