Mänskliga rättigheter i praktiken

Utvärdering av Ifous FoU-program inkluderande lärmiljöer

 

I tisdags var Maria, Hanna och Cornelia med på uppstarten av Ifous nysatsning på inkluderande lärmiljöer. Det övergripande syftet med FoU-programmet inkluderande lärmiljöer är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan. Kärnan i programmet är utvecklingsgrupperna som består av pedagogisk personal och skolledare i de medverkande skolorna eller förskolorna. Det är dessa grupper som utgör navet i att utveckla inkluderande lärmiljöer. Utvecklingsgrupperna träffas kontinuerligt under tre års tid med start vårterminen 2017 och utför och följer upp de insatser man vill utveckla i sin verksamhet.

 

Emerga kommer att utvärdera FoU-programmet med hjälp av årliga enkäter och intervjuer med programmets styrgrupp. I fokus för utvärderingsinsatsen är hur projektorganisationen fungerar, hur samverkan sker, vilka utmaningar respektive framgångsfaktorer som identifieras samt eventuella avvikelser från planeringen.