Mänskliga rättigheter i praktiken

Utvärdering och följeforskning

För oss på Emerga är följeforskning en kontinuerlig utvärderingsprocess med tydliga inslag av lärande. Vi lägger tydlig vikt och fokus på lärande som kontinuerligt förs tillbaka till alla involverade och ansvariga. Både utvärdering och följeforskning är kraftfulla verktyg för att styra olika insatser mot uppställda mål. Vi mäter både direkt måluppfyllelse och långsiktiga effekter, genom att undersöka vilka insatser som har varit lyckosamma, vilka lärdomar som kan spridas vidare, hur insatser kan utvecklas och förbättras osv.

I alla våra uppdrag är den lärande aspekten central och det betyder att det sker en organiserad lärprocess löpande. I lärandet involveras deltagare, projektledare, projektägare, finansiärer m.fl., vilket gör att lärandet sker både på en individuell och en organisatorisk nivå. Vi tror att en insats kan bli mer strategiskt, långsiktigt och systematiskt om en utvärdering kan användas för att analysera och kritiskt reflektera över både mål och medel och att detta sker parallellt med genomförandet av insatsen.

En av våra centrala roller som utvärderare är att kritiskt analysera hur man arbetar mot sina mål med hjälp av bland annat uppföljning och indikatorsystem. Att vara utvärderare ställer höga krav på professionalitet, eftersom arbetet ska ske både nära ledningen och operativt ansvariga vilket kräver både distans och närhet för att kunna erbjuda återkoppling/rekommendationer baserat på insamlad data. Vi är bollplank och analytiskt stöd när det gäller strategiska frågor och utmaningar som projektledare/ansvariga möter. Vår roll som utvärderare är att vara rådgivare och vara pådrivande när det gäller måluppfyllelsen. Våra insatser ska användas för ett fortsatt lärande och utveckling av projektet tillsammans med ledningen och andra berörda parter.