Mänskliga rättigheter i praktiken

Utvärdering och följeforskning

De senaste åren har Emerga genomfört 50 stora utvärderingsprogram, 30 uppdrag för EU-kommissionens byrå för mänskliga rättigheter (FRA) samt ett flertal beställda forskningsuppdrag. Den gemensamma nämnaren? Kontinuerligt lärande för alla inblandade.

En stor del av vår verksamhet går ut på att analysera hur verksamheter arbetar med mänskliga rättigheter. I våra uppdrag är det viktigt att tydlig vikt och fokus läggs på lärande som kontinuerligt förs tillbaka till alla involverade och ansvariga. Både utvärdering och följeforskning är kraftfulla verktyg för att styra insatser mot uppställda mål. Vi mäter både direkt måluppfyllelse och långsiktiga effekter. Detta genom att undersöka vilka insatser som har varit lyckosamma, vilka lärdomar som kan spridas vidare, hur insatser kan utvecklas och förbättras.

Emerga fokuserar alltid på slutanvändaren och vi hjälper våra kunder att möta och arbeta utifrån alla individers rättigheter, behov och förutsättningar.

Strategi, långsiktighet och systematik
I alla våra uppdrag är den lärande aspekten central och det betyder att det sker en organiserad läroprocess löpande. I lärandet involveras användare, deltagare, projektledare, projektägare, finansiärer m.fl., vilket gör att lärandet sker både på en individuell och en organisatorisk nivå. Vi tror att en insats kan bli mer strategisk, långsiktig och systematisk om en utvärdering kan användas för att analysera och kritiskt reflektera över både mål och medel och att detta sker parallellt med genomförandet av insatsen.

Att förhålla sig kritisk
En av våra centrala roller som utvärderare är att kritiskt analysera hur man arbetar mot sina mål med hjälp av bland annat uppföljning och indikatorsystem.

Att vara utvärderare ställer höga krav på professionalitet eftersom arbetet ska ske både nära ledningen och andra operativt ansvariga. Det kräver både distans och närhet för att kunna erbjuda återkoppling och rekommendationer baserat på insamlad data. Emerga är ert bollplank och analytiska stöd när det gäller strategiska frågor och utmaningar som projektledare och ansvariga möter. Vår roll som utvärderare är att vara rådgivare och pådrivande när det gäller måluppfyllelsen.

Våra insatser ska användas för ett fortsatt lärande och utveckling av projektet tillsammans med ledningen och andra berörda parter.

Emerga har ramavtal kring utvärderings- och analystjänster med Västra Götalands regionen, och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.