Mänskliga rättigheter i praktiken

Verksamhetslogik till Skolverkets uppdrag för romsk inkludering

Emerga har anlitats för att stödja Skolverket i sin planering av verksamheten inom regeringsuppdraget (Ku2016/01673/DISK) om insatser för att öka kunskapen i skolan om nationella minoriteter med fokus på den nationella minoriteten romer. Med hjälp av vägledning och workshop i verksamhetslogik samt framtagande av den visuella verksamhetslogiken har Emerga stöttat Skolverket i att precisera ett konkret syfte med verksamheten, definiera målgrupp/er och planera verksamhet som kan förväntas leda till önskade effekter. Framgångsfaktorer och risker att tänka på i det fortsatta planeringsarbetet har också skickats med. Emerga har inför arbetet med verksamhetslogiken även presenterat vår tidigare erfarenhet och kunskap gällande romsk inkludering kopplat till utbildningsområdet som vi bär med oss via ett antal uppdrag rörande romsk inkludering, bland annat med pilotkommunerna.

Under en heldag arbetade vi med projektgruppen i konkret verksamhetslogik. Metoden används i planering, uppföljning och utvärdering och syftar till att synliggöra antaganden som verksamheter bygger på för att bedöma huruvida verksamheten har förutsättningar att leda till önskade effekter i enlighet med sitt syfte. Emerga lägger upp användandet av metoden utifrån största möjliga praktiska nytta och anpassar oss till deltagarnas förkunskaper och verksamhetens omfattning. Vår presentation av metoden kopplar direkt an till Ekonomistyrningsverkets skrift (ESV 2016:31) om Verksamhetslogik som vänder sig till offentlig sektor (med fokus på statliga myndigheter) och använder samma terminologi för att kunden ska ha ett generellt metodstöd att återkomma till.

Genom att använda verksamhetslogik följs en verksamhet från resurser, via aktiviteter och prestationer till effekter kopplat till målgrupperna. Detta ger möjlighet att överblicka verksamheten och de konkreta aktiviteter som görs och hela tiden se att det finns en logisk koppling mellan tillgängliga resurser, faktiskt verksamhet och önskade effekter. I planering fungerar verksamhetslogik också på så vis att grunden för utvärdering läggs genom att prestationer (konkreta resultat) formuleras i mätbara termer tillsammans med inramning av verksamhetsnära effekter. Samtidigt synliggörs de antaganden som ligger till grund för att man tror att en viss aktivitet ska leda till en viss effekt, och därmed kan dessa bedömas utifrån frågeställningar som om antaganden är rimligt, vilken effekt man i så fall kan vänta sig och i vilken utsträckning, samt om det finns andra aktiviteter som skulle leda till samma effekt men möjligen i större utsträckning?

Emerga har lett deltagarna genom processen att ta fram verksamhetslogiken för uppdraget. Genom att understödja i definierande av syfte och målgrupper, ställa kritiska frågor och guida deltagarna genom metoden har en verksamhetslogik skapats som innebär att verksamhetens ramar inom regeringsuppdraget är satta. Aktiviteter som kan genomföras direkt är definierade, så väl som det fortsatta arbetet framåt. Påtagliga risker med verksamheten har också synliggjorts.

Efter avslutad workshop-dag finns ett utkast till den visuella verksamhetslogiken som Emerga sedan bearbetar illustrativt och levererar tillbaka till Skolverket tillsammans med en kortare rapport om vad som uppkommit under dagen och vad som behöver adresseras fortsättningsvis.