Mänskliga rättigheter i praktiken

Forsknings- och utvecklingsprogram

Sverige har ratificerat de flesta av FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Det innebär att Sverige har förbundit sig till att respektera, skydda, uppfylla, granska och främja de rättigheter som formuleras i dessa dokument. Sverige har också ratificerat Europarådets konvention om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, som sedan 1995 gäller som svenska lag. Och sedan i år, 2020, är FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, direkt åberopbar i svenska domstolar.

Trots detta används mänskliga rättigheter mycket sällan för att beskriva svenska myndigheters arbete.

Sveriges ansvar för de mänskliga rättigheterna är fördelat på verksamheter på olika nivåer. Kommuner, regioner och myndigheter bör därför ha praktiska möjligheter att planera, genomföra och utvärdera insatser som kan bidra till och öka invånares möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter på lika villkor.

Det är där Emerga kommer in.

Emergas Forsknings- och utvecklingsprogram består av tre delar: forskning, utveckling och kollegialt lärande.

Alla våra FoU- program bygger på att:

  • Vi vill, tillsammans med verksamheten, skapa värde som garanterar att människor får sina rättigheter tillgodosedda.
  • Vi ger utrymme för verksamheten att utveckla sin service och stöd till rättighetsbärare, det vill säga de som verksamheterna är till för.
  • Vi synliggör, lyfter och beskriver mänskliga rättigheters roll inom olika verksamheter i Sverige.
  • Vi skapar ett nätverk och en plattform för verksamheter att dela erfarenheter och kunskaper av att arbeta rättighetsbaserat.
  • Vi tänker långsiktigt och hållbart genom att koppla utvecklingsarbetet till kärnverksamheten och förse våra samarbetspartners med en verktygslåda för det fortsatta arbetet.

Forskningen inom Emergas FoU-program studerar, beskriver och analyserar offentliga verksamheters arbete och ansvar för att upprätthålla mänskliga rättigheter i Sverige. På detta sätt kan företeelser i Sverige synliggöras och beforskas som just rättighetsfrågor.

Utvecklingsarbetet inom FoU-programmet stöttar olika verksamheter med att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken, med fokus på icke-diskriminering, delaktighet och inkludering. Det utmärkande för Emergas FoU-program är att rättighetsbärarna är aktivt delaktiga och tillsammans med ansvarsbärare ges möjlighet att påverka hur insatser och aktiviteter utformas och genomförs.

Verksamheterna leder utvecklingsarbetet på sin egen arbetsplats med stöd från Emerga.

Traditionellt sett drivs utvecklingsarbete av en grupp experter i ledningspositioner. Problemet är att expertgruppen ofta består av personer med liknande bakgrund och erfarenheter. De ha dessutom verksamhetens begränsningar och möjligheter i åtanke och kan därför ha svårigheter med att komma på nytänkande lösningar. I FoU-programmet inkluderas rättighetsbärare med olika bakgrund och erfarenheter för att problembeskrivningen och lösningsförslagen ska bli fler och bättre anpassade till de som ska använda sig av verksamhetens stöd och service.

Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans utforska, förstå och komma med nya idéer på hur olika verksamheter kan förbättra sitt arbete utifrån ett rättighetsperspektiv.

Emergas FoU-program bedrivs i regel i samverkan med tre verksamheter som fokuserar på samma rättighetsområde. Detta innebär att det finns möjlighet att ta del av varandras erfarenheter.

Forskning

Emerga har de senaste två åren genomfört två forksningsstudier i samarbete med Rädda Barnen. Syftet med den första studien (Mellan flykt och framtid) var att undersöka hur ensamkommande unga har upplevt sin första tid i Sverige och syftet med den andra studien var att undersöka hur familjer med barn har upplevt sin första tid i Sverige. Båda studierna utgör ett viktigt underlag för att få en inblick i Sveriges mottagande av nyanlända under åren 2015 och 2016. Studierna har utformats och genomförts tillsammans med ungdomarna, för att i största möjliga mån skapa delaktighet och inkludering samt ge en stark röst åt rättighetsbärarna. Båda studierna används idag som diskussions- och kunskapsunderlag för de som på olika sätt möter nyanlända ungdomar och familjer.

Emerga har även genomfört två forskningsstudier på uppdrag av EU: s byrå för grundläggande rättigheter i syfte att kartlägga mottagandet av nyanlända i Sverige under 2015 och 2016.