Mänskliga rättigheter i praktiken

Webbinarier med Emerga

12 februari: Icke-diskriminering och jämlikhet
Vi pratar om diskriminerings-grunderna och hur det offentliga kan anpassa skydd, stöd och service så att alla människor får möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Hur vet man att ens verksamhet inte är diskriminerande? Vilka systematiska åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att ens verksamhet är tillgänglig för alla? Vi ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med detta och visar på verktyg som gör det lättare att synliggöra icke-diskriminering och jämlikhet i det offentligas kärnuppdrag. 
Anmäl dig här

26 mars: Delaktighet och inkludering.
Vi pratar om hur människor, vars liv påverkas av förändringar eller beslut, kan göras delaktiga i processens olika faser, före, under och efter ett beslut. Vidare lyfter vi hur inkludering är en nödvändighet för att personer och grupper som själva inte deltar ändå inkluderas i processen. Vilka personer har rätt att använda servicen ifråga? Är de personer delaktiga i beslutet? Om inte, hur kan man använda ett inkluderande arbetssätt för att tillgodose allas rättigheter? Vi visar på konkreta exempel och användbara verktyg i arbetet med delaktighet och inkludering. 
Anmäl dig här

7 maj: Transparens och ansvarstagande
Vi pratar om vikten av att arbetsgångar och beslutsvägar är transparenta och tydliga. Det ska både vara tydligt hur frågor bereds och när man kan påverka processen – likaså vem som har ansvaret för att en viss rättighet skall tillgodoses. För att någon ska kunna ha rättigheter måste det också vara tydligt var hen kan vända sig med kritik eller överklagan av beslut eller behandling. Vi visar på konkreta exempel och handfasta verktyg som kan underlätta arbetet med transparens och ansvarstagande för det offentliga. 
Anmäl dig här