Hälsoguider en ovärderlig resurs i nordöstra Göteborg

Hälsoguider en ovärderlig resurs i nordöstra Göteborg

Sedan 2013 har lokala hälsoguider verkat i nordöstra Göteborg och bistått lokalsamhället med värdefull hälsoinformation om alltifrån tobak, kost, motion och covid-19. Hälsoguiderna har god kännedom om lokalsamhället, och pratar 25 olika språk. Målet för verksamheten är på lång sikt en mer jämlik hälsa. Detta ska åstadkommas med hjälp av hälsoguiderna genom att på så vis öka närheten till hälsorelaterade råd och stöd för rättighetsbärare i lokalsamhället. Dessutom vill man erbjuda tydlig information om vilka hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds och genom hälsoguiderna etablera fler kommunikationskanaler och former för samverkan mellan lokalsamhället och berörda offentliga aktörer.

Emergas har genom intervjuer med berörd personal, hälsoguider och rättighetsbärare analysera hur och på vilka sätt hälsoguidsuppdraget uppfyller de satta målen och vi har identifierat framgångsfaktorer och utmaningar, med särskilt fokus på de som ska nås av insatserna – rättighetsbärarna.

Vår utvärdering visar att att hälsoguiderna är en mycket framgångsrik insats som har stor potential att nå uppsatta mål och främja mänskliga rättigheter i lokalsamhället. Utvärderingen visar att det finns hög tilltro och trygghet mellan berörda tjänstepersoner och hälsoguiderna. Denna tilltro ger ringar på vattnet och speglar sig i relationen mellan rättighetsbärare och hälsoguider. Rättighetsbärare möter många olika utmaningar i livet och har av olika anledningar svårt att få tillräckligt med information om hur de själva kan stärka sin hälsa. Rätten till bästa möjliga hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, och för att uppfylla den vet vi att det behövs kunskap, innovativa metoder och stöd. Att möta människor där de är, ge de kunskap och inspiration att göra livsstilsförändringar är en av de främsta insatserna en offentlig aktör kan göra för att uppfylla rätten till bästa möjliga hälsa för sina invånare. En insats som hälsoguiderna gör varje dag.