Hur vet du att du inte diskriminerar?

Hur vet du att du inte diskriminerar?

SYFTE

Att utveckla och testa olika typer av analysverktyg som ger olika verksamheter stöd att arbeta med mänskliga rättigheter i dagligt arbete.

VAD LEDDE SAMARBETET TILL?

En verktygslåda med över 20 olika analysverktyg, samlade metodstöd och övningar som olika verksamheter kan använda i sitt dagliga arbete. 

OM SAMARBETET

Att säkerställa och garantera icke-diskriminering måste vara själva grunden för varje offentlig verksamhet. Trots detta har många som arbetar inom offentlig förvaltning svårt att svara på frågan hur de vet att de inte diskriminerar. Kommuner måste ha praktiska möjligheter att planera, genomföra och utvärdera insatser som kan bidra till Agenda 2030 och öka invånarnas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter på lika villkor. Om en kommun integrerar ett sammanhängande verktygs i sina rutiner för planering, genomförande och utvärdering kommer icke-diskriminering och inkludering att bli mer centrala i varje steg, något som kommer samtliga rättighetsbärare till del.

De verktyg som har utvecklas inom detta förberedelseprojekt utgöra delar av ett större verktygspaket, speciellt utformade för att stötta kommuner i deras arbete med att integrera mänskliga rättigheter och arbeta för icke-diskriminering och inkludering inom olika förvaltningar. Det känns väldigt roligt att Emerga har varit en del av en unik satsning som kan få stor effekt för så många och samtidigt ta verksamheterna från varför och vad till hur.”

Mycket av Sveriges arbete med mänskliga rättigheter och de globala målen sker på lokal nivå. Tillsammans med två kommunala verksamheter i Vänersborg har Emerga Institute utvecklat praktiska verktyg som kan sätta fokus på icke-diskriminering och inkludering samt synliggöra samtliga invånares rättigheter. 

”Vi vill arbeta mer medvetet med att efterleva våra grundlagar. Detta är en möjlighet att få inspiration och konkreta och tillgängliga verktyg i hur:et.” Katrin Siverby, tf. kommundirektör Vänersborg Kommun –

För mer information kontakta: Lejla Mundzic