Rättighetsförsvarare i offentlig sektor

Rättighetsförsvarare i offentlig sektor

SYFTE

Att stärka bland annat strateger, verksamhetsutvecklare, utredare i deras uppdrag att agera som rättighetsförsvarare.

VAD LEDDE SAMARBETET TILL?

Ett rättighetsbaserat arbetssätt som utgår ifrån icke diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och ansvar. Ett ledarskap som bygger på mod och trygghet i det professionella rollen som rättighetsförsvarare.

Under hösten 2020 startade första omgången av vårt ettåriga program Från vad till hur tillsammans med fyra samverkansparter; Borås Stad, Vänersborg kommun, Herrljunga kommun och Samordningsförbundet Finsam i Göteborg. Programmets mål var att synliggöra diskriminerande/exkluderande normer och utveckla praktiska och samstämmiga verktyg som kan användas för att aktivt arbeta för icke-diskriminering och inkludering. Det långsiktiga målet är att stärka möjligheten för alla människor att åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering.

Från vad till hur bygger på Emergas 15 åriga samlade erfarenhet av att hjälpa offentlig sektor att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken. Under alla dessa år har vi identifierat behovet hos kommuner och regioner av att få stöd i det dagliga arbetet och konkretisera vad det faktiskt innebär att arbeta rättighetsbaserat i praktiken. Upplägget av Från vad till hur testades i ett Vinnova-finansierat projekt tillsammans med Vänersborg kommun under 2019. Efter en framgångsrik testningsfas permanentande vi programmet och valde att genomföra den i större skala med fyra samverkansparter åt gången. Programmet pågick under ett år och avslutas sommaren 2021. 

Programmet bestod av kompetensutveckling till tjänstepersoner, chefer och/eller förtroendevalda i form av en heldagsutbildning på temat mänskliga rättigheter i praktiken. Kombinerat med detta hölls flera workshops med syfte att identifiera och ringa in områden och arbetsprocesser där arbetet med inkludering, delaktighet och icke-diskriminering behöver utvecklas inom olika verksamheter. Fokus låg på att få ihop olika perspektiv i kommunen såsom jämställdhet, Agenda 2030, tillgänglighet, barnrätt och social hållbarhet under ett gemensamt paraply – mänskliga rättigheter. Genom att utse nyckelpersoner inom verksamheterna som redan aktivt arbetar med dessa perspektiv och som var villiga att satsa på samverkan och uppbyggnad av nya strukturer kunde vi rama in det gemensamma arbetet med hjälp av mänskliga rättigheter. 

Löpande under hela programmet fördjupade vi de anställdas kunskapen kring mänskliga rättigheter och stöttade verksamheterna att konkretisera vad det innebar för dem att arbeta med icke-diskriminering och delaktighet. Detta gjordes genom kontinuerlig coachning och processledning.  Målet med programmet var att alla deltagare skulle få kunskap och konkreta verktyg, metoder och tillvägagångssätt för att arbeta rättighetsbaserat i planering, genomförande och uppföljning av olika insatser.  

”Kraft och möjlighet. Styrka i att det går att förändra och att allas rättigheter inte ska vara något vid-sidan-av-projekt. Att flera fått den här kraften gör att det blir svårare att trycka bort oss”. Strateg

Medverkan i programmet gav samverkansparterna möjlighet att nätverka över verksamhets och kommungränser, utbyta erfarenheter och stärka olika professioner i att arbeta rättighetsbaserat. Samverkansmöjligheterna gavs både i form av en digital plattform där verktyg, metoder och lärdomar kunde utbytas under programmets gång, samt en gemensam spridningskonferens innan programmets slut.  

”Gemensamt mål, gemensamt språk och gemensam strävan att ständigt försöka förbättra kvaliteten på våra insatser - både gällande bemötandet och stödet vi ger till medborgarna, men även bemötandet och hur vi är gentemot varandra i olika sammanhang. Programmet har öppnat våra ögon. Tack vare att vi delar upplevelsen av detta program har vi ökat medvetenheten kring hur vi arbetar med MR och hur vi tillsammans vill arbeta framåt för att utvecklas. Det enar oss som arbetsgrupp att vi har ett gemensamt engagemang att vilja jobba vidare med att utveckla och förbättra vårt rättighetsbaserade arbete.” Chef 

Programmet fokuserade genomgående på att implementera mänskliga rättigheter i styrning och ledning. Genom att stötta chefer att föra in det i såväl det strategiska som det operativa arbetet garanteras att frågorna både genomförs samt följs upp. Emerga hoppas att kommuner, regioner och övriga verksamheter på det här sättet får bästa möjliga förutsättning för ett fortsatt arbete med mänskliga rättigheter i praktiken även när programmet är avslutat. Deltagandet i Från vad till hur kan med fördel ses som ett startskott för ett kontinuerligt och hållbart arbete för mänskliga rättigheter under lång tid framöver.

För mer information kontakta gärna Lejla Mundzic