Hur kan idéburen sektor stärka sitt demokratiska uppdrag?

Hur kan idéburen sektor stärka sitt demokratiska uppdrag?

EmergaLab fick i februari 2023 i uppdrag av Coompanion att inom ramen för det ESF- finansierade projektet ProAct genomföra kompetens utvecklingsinsatser och ta fram metodstöd för att implementera horisontella principer inom hela projektet. Alla ESF-finansierade projekt har som krav att arbeta med horisontella principer jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet. Då samtliga av dessa perspektiv är nära sammankopplade med mänskliga rättigheter och rättighets principer utgick vi ifrån dessa perspektiv i framtagandet av metodstödet.

Metodstödet tar avstamp i att varje organisation måste bygga in rättighetsperspektiv som en del av kärnverksamheten. Detta betyder att rättighetsperspektivet bör genomsyra hela verksamheten och allt arbete som bedrivs. Den idéburna sektorn står sedan några år tillbaka inför en stor digital omställning som på ett eller annat sätt kommer att transformera det dagliga arbetet.

Det är viktigt att ha förståelse för och kunskap om att samtliga rättigheter har en digital dimension. I gränslandet mellan den digitala transformationen och det rättighetsbaserade arbetet finns det flera intressanta frågor att fundera på;

På vilket sätt kan likvärdigt bemötande utvecklas och garanteras med stöd av digitalisering?

Hur kan digitala möjligheter användas för att sätta människan i fokus?

Hur kan digitalisering stärka rättigheter som yttrandefrihet, tankefrihet och rätt till information?

På vilket sätt garanterar vi att ingen kränks och/eller utnyttjas på nätet och olika digitala forum inom verksamheten?

Hur används digitalisering för livslångt lärande och stärkandet av egenmakten?

Hur används digitalisering för att skapa strukturer för lärande och tid för reflektion i det rättighetsbaserade arbetet?

Hur används digitalisering för att stärka respekten för mänskliga rättigheter och utveckla allas förmåga att ta ett gemensamt ansvar?

Det alla verksamheter ständigt måste fundera kring är vem är inkluderad i den digitala transformationen och vem står utanför? När vi pratar att alla människor ska med i den digital omställningen är det viktigt att ställa sig frågan vilka är alla? Har vi skapat förutsättningar för att alla att vara i omställningen? Vilka hinder kan olika människor möta för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och hur medvetna är vi om detta inom våra verksamheter? Hur anpassar vi vår verksamhet och de digitala möjligheterna för att möta de rättigheter, förutsättningar och behov som våra medarbetare och invånare har?

Metodstödet består av ett teoretiskt avsnitt (del 1) och ett antal olika verktyg (del 2). Dessa verktyg är tänkta att användas i olika delar av en verksamhet, som till exempel introduktionen av nyanställda (onboardingprocess) eller det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje verktyg finns en förklarande text, en problemformulering kring området och ett verkligt exempel på när verktyget kan användas inom en verksamhet och på vilket sätt det kan öka inkluderingen.

Hör av dig om du vill veta mer eller ta del av metodstödet