Samarbete med Region Jönköping

Samarbete med Region Jönköping

SYFTE

Att stärka bland annat strateger, verksamhetsutvecklare, utredare i deras uppdrag att agera som rättighetsförsvarare.

VAD LEDDE SAMARBETET TILL?

Ett rättighetsbaserat arbetssätt som utgår ifrån icke diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och ansvar. Ett ledarskap som bygger på mod och trygghet i det professionella rollen som rättighetsförsvarare.

Under hösten 2022 inledde Emerga ett nästan treårigt samarbete med Region Jönköping i syfte att stärka regionens arbete med social hållbarhet genom att utveckla det rättighetsbaserade arbetet inom olika verksamheter.

Under år ett fokuserade vi på kompetensförsörjning som omfattade grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter, rättighetsbaserat arbete och förändringsledning. Vi genomförde utbildningar och workshops i syfte att hitta kopplingar till pågående processer inom (HR, regional utveckling, miljö, verksamhets stöd och service, folkhälsa) och genom att stötta en ledningsgrupp att integrera perspektivet inom sitt verksamhetsområde.   Medarbetare coachades i grupp och individuellt i syfte att stärka de i deras roll och uppdrag och för att ge de konkreta verktyg att använda i det dagliga arbetet.

Under år två fortsatte kompetensutvecklingen i form av webbinarier och djupdykning kring varje specifik rättighetsprincip och coachning/handledning utifrån de utmaningar som medarbetare identifierade. Totalt handledde vi cirka 30 personer över två år och stöttade de i att utveckla ett tio tal olika processer inom regionen arbete.

Samarbetet ledde till att vi utvecklade en digital kompetensplattform för att fortsätta att stötta medarbetare att arbeta rättighetsbaserat i sina verksamheter. Samarbetet ledde fram till en omfattande utbildningsinsats i rättighetsbaserat arbete för samtliga politiker i regionfullmäktige som genomfördes under två dagar.

Effekterna av programmet har varit:

  • tydligare koppling till det rättighetsbaserade arbetet i budgetskrivningar
  • verksamhet stöd och service använder två verktyg tillgänglighetsanalys och målgruppsanalys i sitt utvecklingsarbete.
  • det finns en tydligare koppling mellan det hållbara ledarskapet och rättighetsbaserat arbete
  • miljösamordnare integrerar rättighetsperspektiv och social hållbarhet i sitt arbete
  • HR har integrerat icke diskriminering på ett tydligare sätt i arbetsmiljöarbetet, uppföljning och ledarutbildning
  • folkhälsoarbetet har förstärkts utifrån rättighetsprinciperna inkludering, delaktighet och egenmakt och lagts som ett perspektiv på olika processer
  • flera blanketter, mallar, och olika styrdokument har förstärkts och utvecklats utifrån inkluderings perspektivet

Från vad till hur bygger på Emergas 15 åriga samlade erfarenhet av att hjälpa offentlig sektor att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken. Under alla dessa år har vi identifierat behovet hos kommuner och regioner av att få stöd i det dagliga arbetet och konkretisera vad det faktiskt innebär att arbeta rättighetsbaserat i praktiken. Upplägget av Från vad till hur testades i ett Vinnova-finansierat projekt tillsammans med Vänersborg kommun under 2019. Efter en framgångsrik testningsfas permanentande vi programmet och driver den idag med olika aktörer.